resim yok
03 Kasım 2014 - 12:11
Röportaj

''Beklentilerle yaşayamam''

Alican Yücesoy, ''Beklentilerle yaşamam, hayallerim yok; iyi olmak, var olan her şeyle mutlu olmak, gelenikabul etmek bana daha doğru geliyor'' diyor.


Oyuncu Alican Yücesoy yoğun gündemini bir kenara bırakıp, şu sıralar hayatla ilgili kendi farkındalığını ön planda tutuyor.

Ekranda pek çok projede gösterdiği performansın ardından 'Hayvan Çiftliği' adlı tiyatro oyunuyla sevenlerini farklı bir deneyime yönelten Yücesoy, InStyle dergisi için hem kariyerini, hem de kendi olmakla ilgili yeni dönemini anlattı.

Ruh halinizi nasıl tanımlarsınız?

Aslında bu soruyu cevaplarken acele etmemeliyim. Nasıl tanımlarım? Bilemedim. Sadece iyi demem yetmeyecek galiba... Ruh halimi kendini kabul etmeye yakın şeklinde tanımlayabilirim herhalde.

Neden?

60 yaşına gelmiş gibi büyük cümlelerle konuşmak istemem ama hayat bir vakte kadar biraz inkarla geçiyor ama 30'dan sonra sanırım böyle yeni bir dönem başlıyor.  'İnkar mekanizmasının artık kalkması mı gerekiyor? Kalkacak mı, kalkmayacak mı? Yoksa olduğu gibi devam mı etmeliyim?' gibi soruları sorduğum zamanlardan geçiyorum. Buna biraz da kendini olduğu gibi kabul etme hali diyebiliriz.

Peki memnun musunuz bu gidişattan?

Çok ve daha da memnun olacağım galiba.

Peki oyunculukla ilgili kendinizi tam olarak nerede görüyorsunuz?

Heyecan olarak aynı yoğun yerdeyim ancak bir yerden sonra tecrübe kazandıkça heyecanını göstermemenin, saklamanın yolunu buluyorsun. İşte tam da o zaman gerçek anlamda oyunculuğun tadını çıkarmaya başlıyorsun. Ben oyunculuğumla ilgili böyle bir dönemde olmaktan mutluyum.[reklam]

Hayatınızda genel olarak mı böyle olumlu bir döneme girdiniz?

Muhtemelen... Özellikle de oyuncularda bence yaşanması gereken dönemler bunlar, zaten bir diğer yandan da bu mesleği seçmemize sebep olan şey olabilir.

 

OYUNCULUK DELİLİK

Oyun­cu­lu­ğun 'deliliğe yakın' ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­lir mi­yiz?

Ön­ce­le­ri bu­nu yan­lış bu­lu­yor­dum ama evet ar­tık ka­bul edi­yo­rum. Oyun­culuk için de­li­li­ğe ya­kın bir mes­lek di­ye­bi­li­riz. Za­ten oyun­cu­luk­ta işin mal­ze­me­si ta­mamen in­san, eli­niz­de baş­ka bir şey yok.

Pe­ki sür­dür­dü­ğü­nüz mes­lek­le ala­ka­lı ile­ri­ye dö­nük ha­yal­le­ri­niz var mı?

Ga­li­ba de­ğiş­me­yen ve de­ğiş­me­ye­cek olan tek şey de bu. Ha­yal­le­rim yok, ken­dim­de bel­ki de en sev­di­ğim şey­ler­den bi­ri de ka­bul et­me­k. Bir bek­len­tiy­le ya­şa­mı­yo­rum, hiç­bir za­man da öy­le de­ğil­dim. Ha­yal­le­rim yok; iyi ol­mak, var olan her şey­le mut­lu ol­mak, ge­le­ni ka­bul et­mek da­ha doğ­ru ge­li­yor ba­na.

Ha­yal­le­ri­niz­de hep oyun­cu­luk mu var­dı?

Oyun­cu­luk yok­tu ama baş­ka bir şey de yok­tu. Kü­çük yaş­lar­da pi­lot ol­mak is­ter­dim ama ke­tum bir ço­cuk­tum. Ne­re­dey­se ya­kın bir dö­ne­me ka­dar da ha­ya­tı­ma ke­tum bi­ri ola­rak de­vam et­tim.  Do­ğal ola­rak o dö­nem­de ha­yal­le­rin pay­la­şıl­ma­yan şey­ler ol­du­ğu­na ka­na­at ge­tir­di­ğim için kim­se­nin ba­na fi­kir ver­me­si, yol gös­ter­me­si, yar­dım­cı ol­ma­sı gi­bi bir şey­ler söz ko­nu­su ol­ma­mış. Ha­liy­le pi­lot ol­ma fik­ri ora­da bir yer­ler­de fan­te­zi ola­rak du­ru­yor­du, son­ra da yok ol­du git­ti.

 

 

SANEM ÇELİK'İN ŞANSSIZLIĞI SÜRÜYOR!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları