Altın Portakal ödüllü Damla Sönmez'den çarpıcı açıklamalar!

Altın Portakallı oyuncu Damla Sönmez'den itiraf!

resim yok
08 Şubat 2014 - 11:00
Magazin

Altın Portakallı oyuncu Damla Sönmez'den itiraf!

Altın Portakal ödüllü oyuncu Damla Sönmez çarpıcı açıklamalar yaptı.

Genç oyuncu aldığı ödül sonrasında bunalıma girdiğini itiraf etti.


Son dö­ne­min yıl­dı­zı  par­la­yan oyun­cu­la­rın­dan  Dam­la Sön­mez 2009 yı­lın­da rol al­dı­ğı 'Bor­no­va Bor­no­va­' ad­lı si­ne­ma fil­min­de­ki per­for­man­sıy­la 'En İyi Ka­dın Oyun­cu­' da­lın­da Al­tın Por­ta­kal ödü­lü al­dı.

 

NEDEN BUNALIMA GİRDİ?

Ar­dın­dan Sad­ri Alı­şık Ti­yat­ro ve Si­ne­ma ödü­lü­ne la­yık gö­rü­len ve Mah­pey­ker ad­lı film­le de ödül­le­ri top­la­yan Sön­mez, bu dö­ne­min ken­di­si­ni çok et­ki­le­di­ği­ni ve bu­na­lı­ma gir­di­ği­ni açık­la­dı.

 

Genç oyun­cu şöy­le ko­nuş­tu:

''Her­ke­sin ha­ya­li olan Al­tın Por­ta­kal'ı almıştım. Ar­dın­dan da önem­li ödül­ler gelince, oyun­cu­luğum adı­na çı­ta bi­r an­da be­nim kal­dı­ra­ma­ya­ca­ğım ka­dar yük­sel­miş­ti.''

 

''ŞÜKREDİP UNUTMAK LAZIM''

Bu ödül­le­ri ko­ru­mayı ve da­ha iyi­si­ni na­sıl ya­pa­ca­ğı­mı dü­şü­nür ol­muş­tum. Bu da be­ni bu­na­lı­ma sok­tu.[reklam]

Bir sü­re son­ra ödül­le­rin bas­kı­sı al­tın­da kal­sam mes­le­ği­mi ic­ra ede­me­ye­ce­ği­mi an­la­dım.

Şim­di her­ke­se tav­si­yem şu­dur ki; ödül al­dı­ğı­nız­da te­şek­kür edip, şük­ret­tik­ten son­ra her­ şe­yi unu­tup yo­lu­nu­za de­vam et­me­li­si­niz.''

 

TÜRK-AMERİKAN YAPIMI BİR FİLMDE OYNADI

Dam­la Sön­mez son ola­rak Col­lom­bi­a Üni­ver­si­tesi­'n­de yük­sek li­san­sı­nı ye­ni bi­tir­miş iki genç ka­dın yö­net­me­nin çek­ti­ği Türk-Ame­ri­kan or­tak ya­pı­mı bir si­ne­ma fil­min­de rol al­dı.

Sön­mez film hak­kın­da;

''Ai­le­siy­le Ame­ri­ka­'ya yer­leş­miş, yıl­lar son­ra Tür­ki­ye­'ye dö­ne­rek Ay­va­lı­k'ta ye­ni bir ya­şam kur­ma­ya ça­lı­şan genç bir ka­dı­nı can­lan­dır­dım'' di­ye ko­nuş­tu.

 

 

İŞTE NEJAT İŞLER'İN SON ŞİİRİ! DETAYLAR BURADA!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları