Altın Portakal ödüllü Damla Sönmez'den çarpıcı açıklamalar!

Altın Portakallı oyuncu Damla Sönmez'den itiraf!

Altın Portakal ödüllü Damla Sönmez'den çarpıcı açıklamalar!
resim yok Editör paylaştı
08 Şubat 2014
Magazin

Altın Portakallı oyuncu Damla Sönmez'den itiraf!

Altın Portakal ödüllü oyuncu Damla Sönmez çarpıcı açıklamalar yaptı.

Genç oyuncu aldığı ödül sonrasında bunalıma girdiğini itiraf etti.


Son dö­ne­min yıl­dı­zı  par­la­yan oyun­cu­la­rın­dan  Dam­la Sön­mez 2009 yı­lın­da rol al­dı­ğı 'Bor­no­va Bor­no­va­' ad­lı si­ne­ma fil­min­de­ki per­for­man­sıy­la 'En İyi Ka­dın Oyun­cu­' da­lın­da Al­tın Por­ta­kal ödü­lü al­dı.

 

NEDEN BUNALIMA GİRDİ?

Ar­dın­dan Sad­ri Alı­şık Ti­yat­ro ve Si­ne­ma ödü­lü­ne la­yık gö­rü­len ve Mah­pey­ker ad­lı film­le de ödül­le­ri top­la­yan Sön­mez, bu dö­ne­min ken­di­si­ni çok et­ki­le­di­ği­ni ve bu­na­lı­ma gir­di­ği­ni açık­la­dı.

 

Genç oyun­cu şöy­le ko­nuş­tu:

''Her­ke­sin ha­ya­li olan Al­tın Por­ta­kal'ı almıştım. Ar­dın­dan da önem­li ödül­ler gelince, oyun­cu­luğum adı­na çı­ta bi­r an­da be­nim kal­dı­ra­ma­ya­ca­ğım ka­dar yük­sel­miş­ti.''

 

''ŞÜKREDİP UNUTMAK LAZIM''

Bu ödül­le­ri ko­ru­mayı ve da­ha iyi­si­ni na­sıl ya­pa­ca­ğı­mı dü­şü­nür ol­muş­tum. Bu da be­ni bu­na­lı­ma sok­tu.[reklam]

Bir sü­re son­ra ödül­le­rin bas­kı­sı al­tın­da kal­sam mes­le­ği­mi ic­ra ede­me­ye­ce­ği­mi an­la­dım.

Şim­di her­ke­se tav­si­yem şu­dur ki; ödül al­dı­ğı­nız­da te­şek­kür edip, şük­ret­tik­ten son­ra her­ şe­yi unu­tup yo­lu­nu­za de­vam et­me­li­si­niz.''

 

TÜRK-AMERİKAN YAPIMI BİR FİLMDE OYNADI

Dam­la Sön­mez son ola­rak Col­lom­bi­a Üni­ver­si­tesi­'n­de yük­sek li­san­sı­nı ye­ni bi­tir­miş iki genç ka­dın yö­net­me­nin çek­ti­ği Türk-Ame­ri­kan or­tak ya­pı­mı bir si­ne­ma fil­min­de rol al­dı.

Sön­mez film hak­kın­da;

''Ai­le­siy­le Ame­ri­ka­'ya yer­leş­miş, yıl­lar son­ra Tür­ki­ye­'ye dö­ne­rek Ay­va­lı­k'ta ye­ni bir ya­şam kur­ma­ya ça­lı­şan genç bir ka­dı­nı can­lan­dır­dım'' di­ye ko­nuş­tu.

 

 

İŞTE NEJAT İŞLER'İN SON ŞİİRİ! DETAYLAR BURADA!

Kaynak: Bugün

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat