Aşk Yeniden'in yıldızlarından şaşırtan itiraflar!

Güzel oyuncunun güldüren sırrı!

resim yok
11 Mayıs 2015 - 12:20
Magazin

Bu ikiliyi çok seviyoruz!
.
Rol arkadaşı Buğra Gülsoy'dan Özge Özpirinçci itirafı!
.
Aynı dizide rol alan Özge Özpirinçci ile Buğra Gülsoy samimi açıklamalar yaptı. 
.
Gülsoy, ''Özge çok konuşuyor ve çok yönlendiriyor tıpkı general gibi'' dedi. Özpirinçci ise rol arkadaşı için ''Çok üşengeç ve Türk kahvesini çok seviyor'' şeklinde konuştu.
.
Ro­man­tik-ko­me­di tar­zın­da­ki di­zi­le­riy­le iz­le­yi­ci­nin be­ğe­ni­si­ni ka­za­nan Buğra Gülsoy ve Özge Özpirinçci bir­bir­le­ri­nin bi­lin­me­yen yan­la­rı­nı açık­la­dı.
.
Öz­pi­rinç­ci­'yi ge­ne­ral ola­rak ni­te­len­di­ren Gül­soy şöy­le ko­nuş­tu:
.
''Çok ko­nu­şu­yor, çok yön­len­di­ri­yor ve her şe­ye ka­rı­şı­yor. Bir de çok iç­ti­ği ot­la­rı  var; ye­şil ça­yıy­mış, bil­mem ne ça­yıy­mış fa­lan. An­cak hep­sin­den önem­li­si sah­ne­de ba­na gü­ven ve­ri­yor ol­ma­sı. Ya­ni bir ak­sak­lık­ta işi kur­ta­ra­bi­le­ce­ği­ni bi­li­yo­rum.''
 

BUĞ­RA ÇOK ÜŞEN­GEÇ

Özge Özpirinçci ise, ''Buğ­ra çok iyi ve ko­mik bir in­san. Onun­la ça­lış­tı­ğım için mut­lu­yum an­cak çok üşen­geç ve Türk kah­ve­si­ni çok se­vi­yo­r'' di­ye ko­nuş­tu. 
.
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de yer­de otu­rup so­kak ço­cuk­la­rıy­la soh­bet eder­ken gö­rün­tü­len­me­si hakk­nda da ko­nu­şan ün­lü oyun­cu;
.
''As­lın­da bun­da şa­şı­ra­cak bir şey yok. Bi­zim ül­ke­de star, oyun­cu an­la­yı­şı her­ke­sin ken­di­ne gö­re ya­şa­dı­ğı bir du­rum. Ben böy­le ya­şa­ma­yı se­vi­yo­rum. Va­pu­ra da, met­ro­ya da bi­ni­yo­rum'' dedi.
 

HEDEFİMİZ STAR OLMAK DEĞİL

Buğra Gülsoy da Özge Özpirinçci gi­bi star ol­ma­yı de­ğil, iyi oyun­cu ol­ma­yı he­def­le­di­ği­ni kay­de­der­ken;
.
''Star ol­ma yo­lun­da iler­le­me he­de­fi­miz ol­ma­dı­ğı için da­ha do­ğal, da­ha ra­ha­tız. İs­te­di­ği­miz gi­bi dav­ra­na­bi­li­yo­ru­z'' de­di. (Bugün)
.

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları