Ayla Algan'dan dizi oyuncuları için yorumlar!

''Vatan haini olmamak için rol reddettim...''

Ayla Algan'dan dizi oyuncuları için yorumlar!
resim yok Editör paylaştı
09 Ağustos 2014
Röportaj

''Vatan haini olmamak için rol reddettim...''

Ayla Algan: ''Zamanında Belmondo'yla oynamak için bile teklif almıştım ama o rol ülkemi karalıyor diye kabul etmedim...''

Ti­yat­ro­cu, şar­kı­cı, oyun­cu eğit­me­ni Ay­la Al­gan, Film­stu­di­o der­gi­si­ne ko­nuk ol­du; si­ne­ma ve ti­yat­ro­ya ba­kı­şı­nı an­lat­tı.


Nu­ri Bil­ge Cey­la­n'ın Al­tın Pal­mi­ye ödü­lü ka­za­nan fil­mi 'Kış Uy­ku­su­'nu iz­le­di­niz mi?
 
Da­ha iz­le­ye­me­dim ama Cey­la­n'ın tar­zı­nı çok iyi bi­li­yo­rum. Se­yir­ci­ye ya­lan söy­le­mi­yor. Ço­cuk­la­ra ve se­yir­ci­ye ya­lan söy­len­mez, adap­tır bu.

Bu­gü­ne ba­ka­rak  Ye­şil­ça­m'ı an­la­tır mı­sı­nız?

Ye­şil­çam güç­lü bir si­ne­ma de­ğil­di; bu­gü­nün di­zi­le­ri gi­biy­di. Se­ne­de 300 film çe­ki­lir­di. Ka­rak­ter de­ğil, tip­ler var­dı. Şim­di ise herşey çok fark­lı.

Ti­yat­ro kö­ken­li­si­niz ama si­ne­ma­yı da­ha çok se­vi­yor­su­nuz ga­li­ba...

Si­ne­ma da­ha ka­lı­cı. Ti­yat­ro, oy­nu­yor­sun ge­çi­yor. Ham­le­t'i oy­na­yan az sa­yı­da ka­dın oyun­cu­dan bi­ri­yim ama oyun­dan bir fo­toğ­ra­fım bi­le yok.

Red­det­ti­ği­niz rol ol­du mu?

Bel­mon­do­'y­la oy­na­ya­ca­ğım bir film tek­li­fi gel­di. Es­rar içen ka­dın­la­rı ko­ru­yan bir ka­rak­ter­di ama ül­ke­mi­zi uyuş­tu­ru­cu ba­kı­mın­dan çok kö­tü gös­te­ri­yor­du. O za­man­lar maf­ya­lar, uyuş­tu­ru­cu ka­çak­çı­la­rı bu ka­dar yok­tu. Bu yüz­den ül­ke­mi ka­ra­la­yan o film­de oy­na­ya­maz­dım. Va­tan hai­ni ola­rak gö­rü­le­bi­lir­dim.[reklam]

Tek­li­fi mil­li­yet­çi duy­gu­lar­la red­det­miş­si­niz...

Evet, ba­zen öy­le ge­re­ki­yor.

Ame­ri­ka­'da ve Av­ru­pa­'da ça­lış­mış bi­r o­yun­cu ola­rak, dün­ya­ya mâl ol­muş oyun­cu­la­rı­mı­zın ol­ma­ma­sı­nın se­be­bi ne­dir?

Dil ve dik­si­yon.  Filmlerde Tür­kan Şo­ra­y'ı baş­ka­sı ko­nu­ştu hep. Aj­da Pek­kan ise, zamanla işine o ka­dar sa­rıl­dı ki; Fran­sız­ca bile  öğ­ren­di. Tam pro­fes­yo­nel.

Di­zi tek­lif­le­ri ge­lir­se de­ğer­len­di­rir mi­si­niz?

Ola­bi­lir. Di­zi­le­re ta­ma­men ka­pı­yı ka­pat­ma­dım ama roller önemli; kötü kadını oy­na­ya­mam.  İs­ti­yo­rum ki, seyirci be­ni saysın, sev­sin­.

 

'HOCADAN YORUMLAR: 'BEREN SAAT OKULA GiTMESiN BOZARLAR'

* Tolgahan Sayışman; manken olduğu için sonuç oynuyordu. ''Sonuç oynama, süreç oyna, bakışlarınla oyna'' dedim. Şimdi iyi oldu. Tabii 'Lale Devri' uzun sürdüğü için biraz yoruldu.

* Beren Saat'i çok seviyorum. Ona ''Sakın okula gitme, bozarlar seni'' diye haber yolladım. Beren insanları çok iyi seyrediyor.

* Bergüzar Korel'in bir handikapı var; bedeni ve yüzü çok feminen değil. Karadayı'da hakime rolüne çok iyi uydu o yüzden.

* Halit Ergenç; 'Muhteşem Yüzyıl'ı 3 sene taşıdı. Sözcük değil durum oynadı; rolünü yaşadı.

 

 

ALDIĞI ÜCRET HAYRETE DÜŞÜRDÜ! DETAYLAR BURADA!

Kaynak: Filmstudio

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat