Demet Akalın'ın fiyat tepkisi!

Şubat ayında dünyaya gelecek kızına bebek odası bakan Demet Akalın, 35 bin liralık fiyatı görünce mağazadan koşar adımlarla çıktı.

Demet Akalın'ın fiyat tepkisi!
resim yok Editör paylaştı
01 Kasım 2013
Magazin

Şubat ayında dünyaya gelecek kızına bebek odası bakan Demet Akalın, 35 bin liralık fiyatı görünce mağazadan koşar adımlarla çıktı.

 

BEBEK ODASI BAKIYOR

Şu ara­lar 6 ay­lık ha­mi­le olan De­met Aka­lın do­ğa­cak kı­zı için be­bek oda­sı bak­ma­ya git­ti.

 

ŞOK OLDU

Şar­kı­cı, gör­dü­ğü fi­yat­lar kar­şı­sın­da ade­ta kü­çük di­li­ni yu­ta­cak­tı.

 

35 BİN LİRA

Be­ğen­di­ği mo­bil­ya­la­rın 35 bin li­ra ol­du­ğu­nu öğ­re­nen Aka­lın, ma­ğa­za­dan ko­şar adım­lar­la çık­tı.

Bu fi­ya­ta evi­ni ye­ni­den de­ko­re ede­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Aka­lın;

 

''ŞAŞKINA ÇEVİRDİ''

''Kı­zı­mın ya­tak oda­sı­nı se­çe­lim de­dik ama gör­dü­ğüm fi­yat­lar be­ni şaş­kı­na çe­vir­di.

35 bin li­ra­ya in­di­rim­li be­bek oda­sı mı olu­r'' di­ye tep­ki gös­te­rip ma­ğa­za­dan ay­rıl­dı.

 

1.5 MİLYONU REDDETMİŞTİ!

Demet Akalın, Şubat ayında dünyaya gelecek kızı Hira'nın sağlığı için 1.5 milyon lirayı elinin tersiyle geri çevirmişti.

6 ay­lık ha­mi­le De­met Aka­lın, Hi­ra adı­nı ve­re­ce­ği kı­zı­nı Şu­bat ayın­da dün­ya­ya ge­ti­re­cek. Ha­mi­le­li­ği­nin ilk al­tı ayı­nı ra­hat ge­çi­ren sa­nat­çı, son ay­la­rı da ay­nı şe­kil­de ge­çir­mek için dok­to­ru­nun sö­zün­den çık­mı­yor.[reklam]

Do­ğu­ma 3 ay ka­la dok­to­ru ta­ra­fın­dan sah­ne ya­sa­ğı ko­nu­lan Aka­lın, ade­ta bir ser­vet kay­bet­ti.

Yaz bo­yun­ca 50 kon­ser ve­ren ün­lü şar­kı­cı, 410 bin li­ra­ya an­laş­tı­ğı Av­ru­pa tur­ne­si­ni ip­tal et­ti.

Ar­dın­dan da Tür­kiye­’nin çe­şit­li şe­hir­le­rin­de ve­re­ce­ği top­lam 15 kon­se­re çı­ka­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­dı.

 

 

DEMET AKALIN 1.5 MİLYON LİRAYI GERİ ÇEVİRDİ! İŞTE DETAYLAR!

Kaynak: Bugün

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat