Nuri Alço'dan itiraflar!

Türk Si­ne­ma­sı’­nın en kö­tü adam­la­rın­dan bi­ri o. İlaç­lı ga­zoz ef­sa­ne­si­nin de ya­ra­tı­cı­sı. Sırf onun yü­zün­den 80 ku­şa­ğı ço­cuk­la­rı dı­şa­rı­da bar­dak­tan ga­zoz iç­me­me tem­bih­le­ri ile bü­yü­dü. Ama bir o ka­dar da se­vi­len bir adam.

Nuri Alço'dan itiraflar!
resim yok Editör paylaştı
03 Temmuz 2013
Röportaj

Nuri Alço ile keyifli bir söyleşi...

 

“Atatürk rozetimi çıkarmadım diye, TRT çektiğim filmi yayından kaldırdı...”

Türk Si­ne­ma­sı’­nın en kö­tü adam­la­rın­dan bi­ri o. İlaç­lı ga­zoz ef­sa­ne­si­nin de ya­ra­tı­cı­sı. Sırf onun yü­zün­den 80 ku­şa­ğı ço­cuk­la­rı dı­şa­rı­da bar­dak­tan ga­zoz iç­me­me tem­bih­le­ri ile bü­yü­dü. Ama bir o ka­dar da se­vi­len bir adam.

Fan­la­rı­nın sa­yı­sı mil­yon­la­rı çok­tan aş­mış. Fa­ce­bo­ok ve Twit­te­r’­da adı­na üre­ti­len es­pri­ler de ca­ba­sı. En son ola­rak po­li­sin sık­tı­ğı bi­ber ga­zı­nın for­mü­lün­de bi­le par­ma­ğı ol­du­ğu söy­le­ni­yor(!)…

 

Neler söyledi?


Hep kö­tü­yü oy­na­yıp, bu ka­dar se­vil­mek kaç ki­şi­ye na­sip olur ki?

Dün­ya­da hiç­bir ak­tö­rün ba­şı­na gel­me­yen bir şey bu. Kü­ba­’da Bar­bun­ya Ada­sın­da, Pa­ri­s’­te Ey­fel Ku­le­si­’n­de du­var­la­ra ya­zı­yor­lar adı­mı.

Ne­den bu ka­dar çok se­vil­di­niz?

Ben de bil­mi­yo­rum val­la­hi. Ama şu ola­bi­lir; ga­li­ba kö­tü­yü ve kö­tü­lü­ğü iyi an­lat­tım ben. Ka­dın sa­tı­cı­lı­ğın­dan tu­tun da, uyuş­tu­ru­cu­ya ka­dar her tür­lü kö­tü­lü­ğü oy­na­yan bir ada­mım.

As­lın­da bü­tün za­man­la­rın en kö­tü ada­mı Erol Ta­ş’­tı. Erol Ta­ş’­tan son­ra en kö­tü siz mi­si­niz, yok­sa Coş­kun mu?

Coş­kun te­ca­vüz­cü.  Kö­tü adam de­yin­ce;  üs­tü ba­şı dö­kü­len tip­te in­san­lar ge­lir­di ak­la. Ama ben o kö­tü ada­mı sil­dim. Jan­ti, ki­bar, şık gi­yi­nen, gü­zel ko­nu­şa­rak kız­la­rın kal­bi­ni ka­za­nan bi­ri­ni oy­na­dım.

Si­ya­se­te sı­cak ba­kı­yor mu­su­nuz?

Bir gün si­ya­se­te gir­me­yi hep dü­şün­düm. CHP’­den gi­re­bi­li­rim. Es­ki­şe­hi­r’­den ba­ğım­sız aday da ola­bi­li­rim. Ne za­man mem­le­ke­te git­sem, ‘Baş­ba­ka­n’ di­ye kar­şı­lı­yor­lar. Si­ya­se­te gir­mem için cid­di bas­kı var üze­rim­de. Önü­müz­de­ki se­çim­ler­de gir­me­yi dü­şü­nü­yo­rum..
[reklam]
Ge­zi Par­kı olay­la­rı sı­ra­sın­da bi­ber ga­zı­na da adı­nız ka­rış­tı. Sos­yal med­ya­da “Nu­ri Al­ço ga­zı­” es­pri­le­ri do­laş­tı..

Ge­zi di­re­ni­şi, bu­gü­ne ka­dar ya­şa­nan­la­rın bir sıç­ra­yı­şıy­dı. Her gün uyan­dı­ğın­da ye­ni bir ya­sa­ğın ol­ma­sı, ye­ni bir ta­kım ya­sa­la­rın çık­ma­sı, Ata­tür­k’­ün men edi­li­şi fi­lan bar­da­ğı ta­şır­dı. Ben ak­tör ola­rak da çek­ti­ğim film­ler­de ya­şa­dım ya­sak­la­ma­la­rı. TRT’­ye çek­ti­ğim film­de; ‘P­rob­lem olu­r’ di­ye­rek ya­kam­da­ki Ata­türk ro­ze­ti­ni çı­kar­mak is­te­di­ler. Ro­ze­tim yü­zün­den fil­mim ya­yın­dan kal­dı­rıl­dı.

Baş­ba­kan­la gö­rüş­me­ye gi­den sa­nat­çı­lar ve açık­la­ma­la­rı için yo­ru­muz ne­dir?

Ne­ca­ti Şaş­maz için yo­ru­ma ge­rek yok. Ken­di­si­nin baş­ba­ka­nın ya­kı­nı ol­du­ğu yö­nün­de du­yum­la­rım var. Hül­ya Av­şar,  aca­ba ha­ya­tın­da Tak­si­m’­e git­miş mi? O ga­zı ye­me­yen, at­mos­fe­ri so­lu­ma­yan in­san­lar ne an­la­ta­bi­lir­ler ki.

Akil adam­lar ara­sın­da da sa­nat­çı­lar var. Ka­dir İna­nı­r’­ın akil adam­lı­ğı si­zi şa­şırt­tı mı?

Aldık­la­rı pa­ra ay­da 40 mil­yar li­ray­mış. 6 ay­da 240 mil­yar li­ra pa­ra ala­cak her bi­ri. İyi mi­dir, kö­tü mü­dür, Türk hal­kı­nın kay­naş­ma­sı için yap­mış ol­duk­la­rı doğ­ru mu­dur bi­le­mem.

 

Si­ze böy­le bir tek­lif gel­sey­di, ka­bul eder miy­di­niz?

Hayır kabul etmezdim, Ben böy­le bir şe­ye gir­mez­dim. Ama za­ten bu tek­lif de ba­na gel­mez­di.

Ne­den?

“Çün­kü Nu­ri Al­ço­’yum ben. Baş­ba­ka­nı­mız bi­le ağ­zı­na do­la­dı Nu­ri Al­ço­’yu. Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’na; ‘Nu­ri Al­ço gi­bi hap mı atı­yor­sun da uyu­tu­yor­sun mil­le­ti­’ de­di.

 

 

ÜNLÜ OYUNCUYA HAPİS CEZASI! DETAYLAR BURADA!

Kaynak: Sözcü

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat