Oyun­cu­luk ya­pan şar­kı­cı­la­rı kız­dı­ra­cak açıklama!

Hande Yener oyun­cu­luk ya­pan şar­kı­cı­la­rı kız­dı­ra­cak!

resim yok
20 Ekim 2014 - 11:02
Magazin

Hande Yener oyun­cu­luk ya­pan şar­kı­cı­la­rı kız­dı­ra­cak!

Hande Yener, oyun­cu­lu­ğa ge­çen mes­lek­taş­la­rı­nı eleştirdi.

Ye­ner, şar­kı­cı­lık­tan oyun­cu­lu­ğa geç­me­nin din­le­yi­ci­si­ne iha­net ol­du­ğu­nu söyle­di.


İşte detaylar:

 

POLEMİK ÇIKARACAK SÖZLER

Pop mü­zi­ğin se­vi­len isim­le­rin­den Hande Yener, son yıl­lar­da ol­duk­ça mo­da olan şar­kı­cı­la­rın oyun­cu­luk yap­ma­sıy­la il­gi­li po­le­mik çı­ka­ra­cak söz­ler söy­le­di.

 

O İSİMLERE DOLAYLI ELEŞTİRİ

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Emre Altuğ, Kutsi, Keremcem, Murat Boz, Murat Dalkılıç gibi isim­le­rin art ar­da di­zi ve sinema film­le­rin­de yer al­ma­sı­nı eleş­ti­ren Hande Yener;

''O­yun­cu­lu­ğa sem­pa­ti du­yu­yo­rum an­cak çok faz­la emek is­ti­yor. Bir si­ne­ma fil­min­de bu­lu­na­bi­li­rim ama di­zi çok zor.

Di­zi ve film sek­tö­rü­ne ge­çen şar­kı­cı­lar dik­kat eder­se­niz şar­kı­cı­lık­ta­ki po­pü­ler­li­ği­ni kay­bet­ti.[reklam]

'İHANET ETMEM'

Ne­ye yö­ne­lir, ener­ji­ni­zi har­car­sa­nız ora­da iyi bir ye­re ge­lir­si­niz. Ben bu ko­nu­da din­le­yi­ci­me iha­net ede­me­ye­ce­ği­m'' di­ye­rek ye­ni bir po­le­mi­ğin fi­ti­li­ni ateş­le­di.

 

'RAKİBİM YOK KENDİMLE YARIŞIYORUM'

Her za­man al­büm ve kon­ser ça­lış­ma­la­rı­nın ön plan­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ye­ner, De­met Aka­lı­n’'la gir­di­ği kon­ser re­ka­be­ti hak­kın­da ise;

''Kimseyle ya­rış ha­lin­de de­ği­lim. Kon­ser lis­te­mi açık­lı­yo­rum, ar­kam­dan ‘Benim de konserlerim bu ka­da­r’ di­ye ar­tı­ran ola­bi­li­r'' de­di.

Po­le­mik çı­ka­ra­cak açık­la­ma­larına devam eden Ye­ner;

''Ger­çek­ten Tür­ki­ye­'de re­ka­bet his­set­ti­ğim kim­se yok. Ken­dim­le ya­rı­şı­yo­rum. Her albüm­de kaç kon­ser ver­diy­sem bir son­ra­sın­da da­ha faz­la kon­ser ver­mek için ça­lı­şı­yo­ru­m'' şek­lin­de ko­nuş­tu.

 

 

HANDE YENER'İN YUMURTA TAKINTISININ NEDENİ!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları