Tatar Ramazan'ı çıldırtan olay!

Tatar Ramazan deliye döndü!

Tatar Ramazan'ı çıldırtan olay!
resim yok Editör paylaştı
29 Ekim 2013
Magazin

Yönetmen Cevdet Mercan, Tatar Ramazan rolüyle beğeni toplayan Bülent İnal'ı çıldırttı.

 

İşte detaylar:

 

ÖFKELENDİRDİ

Mercan'ın kaprisleri ünlü oyuncuyu öfkelendirdi.

 

ÇILGINA DÖNDÜ

Ba­şa­rı­lı oyun­cu­luk per­for­man­sıy­la mil­yon­la­rın gön­lün­de taht ku­ran Bü­lent İnal, set­te çıl­gı­na dön­dü.

 

TAM TERSİ!

Bu­gü­ne ka­dar baş­rol oyun­cu­la­rı yap­tık­la­rı kap­ris­ler­le yö­net­men­le­ri kız­dı­rır­ken, bu kez tam ter­si ya­şan­dı.

İd­di­ala­ra gö­re Ta­tar Ra­ma­zan di­zi­si­nin yö­net­me­ni Cev­det Mer­ca­n’'ın kap­ris­le­ri oyun­cu­la­rı çi­le­den çı­kar­dı.

 

SA­AT­LER­CE BEK­LET­Tİ

Mer­can'ın, ro­lü ol­ma­dı­ğı hal­de Bü­lent İna­l'ı izin gü­nün­de se­te ça­ğı­rıp sa­at­ler­ce bek­let­me­si bar­da­ğı ta­şı­ran son dam­la ol­du.

Yö­net­me­nin, uzun sü­re bek­let­tik­ten son­ra ''Se­nin ro­lün yok gi­de­bi­lir­si­n'' de­me­si; ün­lü oyun­cu­yu öf­ke­den de­li­ye çe­vir­di.

Oyun­cu ar­ka­daş­la­rı­nın sa­kin­leş­tir­me­ye ça­lış­tı­ğı İnal;

 

''HAKKIN YOK!''

''Za­ten ço­cu­ğu­ma va­kit ayı­ra­mı­yo­rum. Boş gü­nü­m­de de bi­zi böy­le esir et­me­ye kim­se­nin hak­kı yo­k'' di­ye ba­ğı­ra­rak se­ti terk et­ti.

 

VAKİT AYIRAMIYORUM

Yo­ğu­n ça­lış­ma tem­po­sun­dan do­la­yı eşi ve oğ­luy­la va­kit ge­çi­re­me­mek­ten dert ya­nan İnal;[reklam]

''E­şim Me­lis kı­sa bir sü­re için set­le­re ge­ri dön­dü. Gün­de ya­rım sa­at gö­rü­şe­bi­li­yo­ruz.

Da­ha önem­li­si oğluma va­kit ayı­ra­mıyorum. An­ne ya da ba­ba ilk üç yıl ço­cuk­la­rıy­la ol­ma­lı di­ye dü­şü­nü­yo­ruz'' de­di.

 

İŞİNE MAL OLMUŞTU

Fa­tih Sul­tan Meh­me­t’­i can­lan­dı­ran Meh­met Akif Ala­kur­t’­un set iş­çi­si­ni döv­me­si ve ag­re­sif ta­vır­la­rı, di­zi­nin yö­net­me­ni Mer­ve Gir­gi­n’­in işi­ne mal ol­muş­tu.

Ala­kur­t’­un ta­vır­la­rı­na da­ya­na­ma­yan yö­net­men is­ti­fa et­mek zo­run­da kal­mış­tı. 

 

 

AFRİKA'DA İLGİ GÖREN TÜRK DİZİLERİ HANGİLERİ? DETAYLAR BURADA!

Kaynak: Bugün

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat