Ünlülerin şaşırtan şöhret olma hikayeleri!

Ünlülerin şöhret olma hikayeleri şaşırtıyor...

resim yok
03 Ocak 2015 - 11:42
Magazin

Ünlülerin şöhret olma hikayeleri şaşırtıyor...

Naz Elmas, şans eseri oyuncu olmadığını belirterek, eğitimini almadan oyuncu olanlara laf atıp yeni bir polemiğin fitilini ateşlemişti. Elmas'ın bu sözleri kimler için söylediği bilinmez ama biz şans eseri keşfedilip şöhret olanları araştırdık.


İşte onlar...

 

HAZAL KAYA

Hazal Kaya şöh­re­ti­ni elek­trik­le­rin ke­sil­me­si­ne ve ıs­rar­lı tu­tu­mu­na borç­lu. Ka­ya'nın şöh­ret ol­ma öy­kü­sü çok il­ginç. Ken­di­si­ni mil­yon­lar­ca ki­şi­nin ta­nı­ma­sı­nı sağ­la­yan 'Gen­co­' di­zi­si için gö­rüş­me­ye git­ti­ğin­de bir an­da elek­trik­ler ke­si­lir. Ajans gö­rev­li­si Ka­ya­'ya, ''E­lek­trik bel­ki beş da­ki­ka bel­ki de 5 sa­at son­ra ge­lir. Siz is­ter­se­niz baş­ka bir gün ge­li­n'' der. An­cak ün­lü oyun­cu, ıs­rar­la bek­ler ve gö­rüş­me son­ra­sı­na ro­lü ka­par. Ka­ya bu olay için, ''Ka­ri­ye­ri­mi doğ­ru za­man­da doğ­ru yer­de ol­ma­ya ve şan­sı­ma bağ­lı­yo­rum'' di­yor.

 

ÇAYCIYDI BAŞROL OLDU

Kurt­lar Va­di­si di­zi­si­nin se­tin­de oyun­cu­la­ra çay ser­vi­si ya­pan Kenan Çoban, na­m-ı di­ğer Ab­dü­le­y'i di­zi­nin ya­pım­cı­sı Ra­ci Şaş­maz keş­fet­miş.

 

FACEBOOK SAYESİNDE

Ün­lü oyun­cu Hazal Filiz Küçükköse Fa­ce­bo­ok sa­ye­sin­de şöh­ret ol­du. Genç oyun­cu­nun pay­laş­tı­ğı fo­toğ­raf­la­rı ün­lü bir ya­pım­cı te­sa­düf ese­ri gö­rün­ce oyun­cu­luk tek­lif eder. O sı­ra­lar­da bi­yo­lo­ji eği­ti­mi alan Kü­çük­kö­se 'De­niz Yıl­dı­zı­' ad­lı di­zi­de rol alır.[reklam]

TV PROGRAMINA KONUK OLDU HAYATI DEĞİŞTİ

Hande Soral'ın ha­ya­tı 'Ko­me­di Dük­ka­nı­' ad­lı prog­ra­mı iz­le­me­ye gi­din­ce de­ği­şir. Tol­ga Çe­vik, Soral'ı se­yir­ci­ler ara­sın­dan sahneye davet eder.  5 da­ki­ka­lı­ğı­na sah­ne­ye çıkan Soral, 45 da­ki­ka ka­lır. Çı­kı­şta ya­pım­cı  oyun­cu­luk tek­lif eder. 

 

SOKAKTA KEŞFEDİLDİ

Nihat Altınkaya, çalışma hayatına 17 ya­şın­da ge­ce ku­lüp­le­ri­nde ko­ru­ma ola­rak baş­lar. Bir gün İs­tik­lal Cad­de­si'nde yü­rür­ken bir cast ajan­sı sa­hi­bi pe­şin­den ko­şa­rak onu dur­du­rur. ''Se­ni çe­ke­bi­lir mi­yiz'' so­ru­su­na olum­lu ya­nıt ve­ren Al­tın­ka­ya için her şey o an­da de­ği­şir.

 

ÇÖPTEN ÇIKTI

Burak Özçivit'in şöh­re­te ka­vuş­ma­sı tam da 'ka­der ağ­la­rı­nı ör­dü' di­ye ifa­de edi­le­cek tür­den. Öz­çi­vit'in ba­ba­sı, oğ­lun­dan ha­ber­siz ola­rak fo­toğ­raf­la­rı­nı Best Mo­del ya­rış­ma­sı­na gön­de­rir. An­cak bu fo­toğ­raf­lar na­sıl ol­duy­sa çö­pe atı­lır. An­cak or­ga­ni­za­tör­ler son an­da ken­di­le­rin­den ha­ber­siz çö­pe atı­lan bu 8 fo­toğ­ra­fı fark eder. Böy­le­ce Öz­çi­vit ye­ni­den ya­rış­ma­cı­lar ara­sı­na ka­tı­lır ve ya­rış­ma­da bi­rin­ci olur. Son­ra­sı ma­lu­m…

 

 

HAZAL KAYA'NIN YENİ DİZİSİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER YAYINDA!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları