Yağmur Kaşifoğlu 'Birleşen Gönüller'i anlattı!

Yağmur Kaşifoğlu: ''Fedakar öğretmenlerin yaşadıklarını anladım...''

resim yok
22 Ekim 2014 - 10:22
Magazin

Yağmur Kaşifoğlu: ''Fedakar öğretmenlerin yaşadıklarını anladım...''

Okul açmak için Türkiye'den Kazakistan'a giden bir çiftin hikayesini anlatan 'Birleşen Gönüller' isimli sinema filminin başrol oyuncusu Yağmur Kaşifoğlu samimi açıklamalar yaptı.


Kaşifoğlu, ''O insanların ne zorluklar çektiğini şimdi anladım'' dedi.

Bir­le­şen Gö­nül­le­r'de, iki ço­cu­ğuy­la bir­lik­te Ka­za­kis­tan'a gi­den bir öğ­ret­me­nin eşi Di­lek ka­rak­te­ri­ni can­lan­dı­ran Yağmur Kaşifoğlu ''Dö­nem fil­mi ol­ma­sı be­ni çok he­ye­can­lan­dır­dı. Hi­ka­ye ger­çek­ten çok iyiy­di. Ger­çek­ten dün­ya stan­dart­la­rın­da bir iş'' de­di.

 

E­Ğİ­Tİ­ME MUH­TAÇ ÇOK ÇO­CUK VA­R

Yurt­dı­şın­da­ki Türk okul­la­rı­nın bin bir zor­luk­la açıl­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Ka­şi­foğ­lu;

''Fil­me baş­la­ma­dan ön­ce yurt­dı­şın­da­ki Türk okul­la­rıy­la il­gi­li bil­gim var­dı ama fik­rim yok­tu. Da­hil ol­duk­tan son­ra bil­gi­ler edin­dim. Ya­pı­lan­lar ger­çek­ten çok zor şey­ler. Çe­kim­ler sı­ra­sın­da da o fe­dâ­kar in­san­la­rın ne ya­şa­dı­ğı­nı çok da­ha iyi an­la­dı­m'' di­ye ko­nuş­tu.[reklam]

Yurt­dı­şın­da­ki Türk okul­la­rı­nın ka­pa­tıl­ma­sı­nın gün­de­me gel­me­siy­le il­gi­li de ko­nu­şan Ka­şi­foğ­lu;

''Bir eği­tim yu­va­sı ve ora­da buna muh­taç ço­cuk­lar var. Beni on­la­rın bun­dan mah­rum kal­ma­sı il­gi­len­di­ri­yor. Bir oku­lun ka­pa­tıl­ma­sı çok doğ­ru bir şey de­ği­l'' şek­lin­de ko­nuş­tu.

 

24 EKİM'DE VİZYONDA

Yö­net­men­li­ği­ni Hasan Kıraç'ın yaptığı Hande Soral, Serkan Şenalp, Yağmur Kaşifoğlu ve Fikret Hakan'ın da yer al­dı­ğı film, 24 Eki­m'de viz­yo­na gi­re­cek. Çe­kim­le­ri Tür­ki­ye ve Bul­ga­ris­tan'da ger­çek­leş­ti­ri­len film, İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı dö­ne­min­de ve 1990'lı yıl­lar­da ge­çen iki ay­rı sev­da hi­ka­ye­si­ni ko­nu edi­ni­yor.

 

 

Dev büt­çe­li fil­min sa­vaş sah­ne­le­ri Ce­hen­nem Me­lek­le­ri, Her­kül, 300 Spar­ta­lı, Co­nan gi­bi film­le­rin çe­kim­le­ri­nin ya­pıl­dı­ğı Nu­bo­ya­na­'da­ki Holl­ywo­od stüd­yo­la­rın­da çe­kil­di.

 

FİLMİN KONUSU

2. Dünya Savaşı döneminde geçen filmde, yolları trajik bir şekilde ayrılan iki aşığın hikayesi ele alınıyor.

Takvimler 1990 yılına ilerler ve tıpkı onlar gibi birbirlerine aşık bir çift Türkiye'den Kazakistan'a gider. Amaçlarıysa çorak topraklarda okul inşa etmektir...

 

'BİRLEŞEN GÖNÜLLER' FRAGMANI

 

 

HANDE SORAL OYUNCULUK MACERASINI ANLATTI!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları