Yılmaz Erdoğan'ın yeni filminin detayları ortaya çıktı!

Yılmaz Erdoğan'ın sır gibi sakladığı yeni filminin detayları ortaya çıktı.

Yılmaz Erdoğan'ın yeni filminin detayları ortaya çıktı!
resim yok Editör paylaştı
13 Kasım 2013
Magazin

Yılmaz Erdoğan'ın sır gibi sakladığı yeni filminin detayları ortaya çıktı.

 

İşte detaylar:

 

KONUSU

Erdoğan, Almanya'da yaşanan gerçek bir hikayeden yola çıkarak Berlin Duvarı'nı konu alacak.

 

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Ya­zıp yö­net­ti­ği 'Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı­' fil­miy­le Os­car ada­yı ol­mak için yo­ğun bir ça­lış­ma tem­po­sun­da olan Yıl­maz Er­do­ğan, bir yan­dan da ye­ni çe­ke­ce­ği fil­mi için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı.

 

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Bu­gü­ne ka­dar çek­ti­ği film­ler­le Türk Si­ne­ma­sı­'na fark­lı bir so­luk ge­ti­ren Er­do­ğa­n'ın ye­ni fil­miy­le il­gi­li de­tay­lar da or­ta­ya çık­ma­ya baş­la­dı.

Yıl­maz Er­do­ğan, ye­ni fil­min­de 1961 yı­lın­da ya­pı­la­rak Ber­li­n'i iki­ye ayı­ran an­cak 1989 yı­lın­da yı­kı­lan 'Ber­lin Du­va­rı­'nı ko­nu ala­cak.

 

TÜRK-ALMAN ORTAKLIĞI

Al­man­ya­'da ya­şa­nan ger­çek bir hi­ka­ye­den yo­la çı­kı­la­rak çe­ki­le­cek olan film, Türk-Al­man or­tak ya­pı­mı ola­cak.

 

ÇEKİMLER 2014'TE BAŞLAYACAK

Çe­kim­le­ri­nin bir bö­lü­mü Al­man­ya­'da ger­çek­le­şe­cek olan fil­me 2014'te baş­la­na­cak.[reklam]

YÜKSEK BÜTÇELİ

'Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı' fil­mi için 10 mil­yon li­ra har­ca­yan Er­do­ğa­n'ın ye­ni fil­mi­nin de di­ğer­le­ri gi­bi yük­sek büt­çe­li ola­ca­ğı ko­nu­şu­lu­yor.

 

OYUNCU KADROSU?

Ol­duk­ça id­di­alı olan fil­min oyun­cu kad­ro­su ise he­nüz net­leş­me­di.

 

''OYUNCULAR HEP MEŞGUL''

Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı fil­mi­nin özel gös­te­rim­le­ri­ için Los An­ge­le­s'ta bu­lu­nan Er­do­ğan;

 

''Tür­ki­ye­'de te­le­viz­yon en­düs­tri­si iyi gi­di­yor ama bu si­ne­ma için çok iyi de­ğil çün­kü ak­tör­ler her za­man meş­gul olu­yo­r'' dedi.

 

 

ÜNLÜ KOMEDYENLERİN TWITTER REKABETİNDE KİM ÖNDE?

Kaynak: Bugün

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat