Zafer Ergin'den Kenan İmirzalıoğlu'na sert tepki!

Zafer Ergin'den Kenan İmirzalıoğlu'na sert tepki

Zafer Ergin'den Kenan İmirzalıoğlu'na sert tepki!
resim yok Editör paylaştı
13 Mart 2014
Magazin

Zafer Ergin'den Kenan İmirzalıoğlu'na sert tepki!


Oyuncu Zafer Ergin, ''Dizi süreleri kısalmazsa oynamam'' diyen Kenan İmirzalıoğlu'na ''Bunlar arz talep meselesi, oynamazsa oynamasın'' diyerek tepki gösterdi.

 

İşte detaylar:


Zafer Ergin'den Karadayı'nın yıldızı Kenan İmirzalıoğlu'na sert tepki...

 

SERT ÇIKIŞ

Us­ta oyun­cu Za­fer Er­gin, son dö­ne­min en önem­li jön­le­rin­den bi­ri olan Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu­'na di­zi sü­re­le­riy­le il­gi­li sert çı­kış yap­tı.

 

Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu­'nun ''Di­zi sü­re­le­ri 60 da­ki­ka­ya in­mez­se ar­tık oy­na­ma­m'' söz­le­ri­ni;

 

''ORTAK KARARDIR''

''Oy­na­ma­sın da gö­re­lim, oy­na­maz­sa oy­na­ma­sın. Bun­lar arz ta­lep ku­ral­la­rıy­la ge­çer­li ol­du­ğu için bu ha­le gel­di. 

 

Ya­pım­cı­lar, ka­nal ve oyun­cu­la­rın or­tak ve­re­ce­ği bir ka­rar­dır.

 

Ben çı­kıp da 120 da­ki­ka­lık di­zi­de oy­na­mak is­ti­yo­rum de­mi­yo­ru­m'' di­ye ya­nıt­la­dı.

 

''SÖ­ZÜ­MÜ­ZÜ ÇA­BUK UNU­TU­RU­Z''

Art ar­da yer al­dı­ğı di­zi­lerle adın­dan söz et­ti­ren Bur­cu Ka­ra da di­zi sü­re­le­ri­nin uzun­lu­ğun­dan şi­ka­yet eden­ler ara­sın­da yer alı­yor.[reklam]

An­cak ün­lü oyun­cu;

 

''Biz oyun­cu­lar ön­ce oy­na­mam de­riz. Gü­zel bir pro­je gel­di­ğin­de söz­le­ri­mi­zi unu­tup üs­tü­ne at­la­rı­z'' di­ye ko­nuş­tu.

 

''SEVDİĞİ İŞİ YAPAN İNSAN YORULMAZ''

Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu'nun ak­si­ne ek­ran­la­rın Di­la Ha­nı­m'ı Ha­ti­ce Şen­dil, ça­lış­ma sa­at­le­ri­ni hiç ka­fa­sı­na tak­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

 

Şen­dil;

 

''İ­şim­den do­la­yı hiç yo­rul­ma­dım. Yo­ru­la­ca­ğı­mı da san­mı­yo­rum. Sev­di­ği işi ya­pan in­san yo­rul­maz.

 

Sa­de­ce tem­po­lu bir gün ge­çi­rir ve onu da din­le­ne­rek at­la­tır. Çok şü­kür bu­gü­ne ka­dar sı­kın­tı ya­şa­ma­dı­m'' de­di.

 

 

'KARADAYI' SON KARARINI VERDİ! DİZİYE DEVAM EDECEK Mİ? DETAYLAR!

Kaynak: Bugün

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat