Tatar Ramazan'ı çıldırtan olay!

Tatar Ramazan deliye döndü!

resim yok
29 Ekim 2013 - 11:03
Magazin

Yönetmen Cevdet Mercan, Tatar Ramazan rolüyle beğeni toplayan Bülent İnal'ı çıldırttı.

 

İşte detaylar:

 

ÖFKELENDİRDİ

Mercan'ın kaprisleri ünlü oyuncuyu öfkelendirdi.

 

ÇILGINA DÖNDÜ

Ba­şa­rı­lı oyun­cu­luk per­for­man­sıy­la mil­yon­la­rın gön­lün­de taht ku­ran Bü­lent İnal, set­te çıl­gı­na dön­dü.

 

TAM TERSİ!

Bu­gü­ne ka­dar baş­rol oyun­cu­la­rı yap­tık­la­rı kap­ris­ler­le yö­net­men­le­ri kız­dı­rır­ken, bu kez tam ter­si ya­şan­dı.

İd­di­ala­ra gö­re Ta­tar Ra­ma­zan di­zi­si­nin yö­net­me­ni Cev­det Mer­ca­n’'ın kap­ris­le­ri oyun­cu­la­rı çi­le­den çı­kar­dı.

 

SA­AT­LER­CE BEK­LET­Tİ

Mer­can'ın, ro­lü ol­ma­dı­ğı hal­de Bü­lent İna­l'ı izin gü­nün­de se­te ça­ğı­rıp sa­at­ler­ce bek­let­me­si bar­da­ğı ta­şı­ran son dam­la ol­du.

Yö­net­me­nin, uzun sü­re bek­let­tik­ten son­ra ''Se­nin ro­lün yok gi­de­bi­lir­si­n'' de­me­si; ün­lü oyun­cu­yu öf­ke­den de­li­ye çe­vir­di.

Oyun­cu ar­ka­daş­la­rı­nın sa­kin­leş­tir­me­ye ça­lış­tı­ğı İnal;

 

''HAKKIN YOK!''

''Za­ten ço­cu­ğu­ma va­kit ayı­ra­mı­yo­rum. Boş gü­nü­m­de de bi­zi böy­le esir et­me­ye kim­se­nin hak­kı yo­k'' di­ye ba­ğı­ra­rak se­ti terk et­ti.

 

VAKİT AYIRAMIYORUM

Yo­ğu­n ça­lış­ma tem­po­sun­dan do­la­yı eşi ve oğ­luy­la va­kit ge­çi­re­me­mek­ten dert ya­nan İnal;[reklam]

''E­şim Me­lis kı­sa bir sü­re için set­le­re ge­ri dön­dü. Gün­de ya­rım sa­at gö­rü­şe­bi­li­yo­ruz.

Da­ha önem­li­si oğluma va­kit ayı­ra­mıyorum. An­ne ya da ba­ba ilk üç yıl ço­cuk­la­rıy­la ol­ma­lı di­ye dü­şü­nü­yo­ruz'' de­di.

 

İŞİNE MAL OLMUŞTU

Fa­tih Sul­tan Meh­me­t’­i can­lan­dı­ran Meh­met Akif Ala­kur­t’­un set iş­çi­si­ni döv­me­si ve ag­re­sif ta­vır­la­rı, di­zi­nin yö­net­me­ni Mer­ve Gir­gi­n’­in işi­ne mal ol­muş­tu.

Ala­kur­t’­un ta­vır­la­rı­na da­ya­na­ma­yan yö­net­men is­ti­fa et­mek zo­run­da kal­mış­tı. 

 

 

AFRİKA'DA İLGİ GÖREN TÜRK DİZİLERİ HANGİLERİ? DETAYLAR BURADA!

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat