2013'ün en önemli 10 magazin olayı!

2013'ü geride bırakmaya sayılı günler kaldı.

resim yok
13 Aralık 2013 - 10:54
Magazin

2013 senesini geride bırakmaya sayılı günler kaldı.

Sizlere bu yılın en önemli 10 magazin olayını hatırlatmak istedik.


İşte ünlüler dünyasına damga vuran yaşanmışlıklar.

 

YILIN AYRILIĞI

İb­ra­him Tat­lı­ses, iki yıl ön­ce sür­priz bir şe­kil­de has­ta­ne oda­sın­da ev­len­di­ği Ay­şe­gül Yıl­dı­z'dan, 29 Ka­sı­m'da tek cel­se­de bo­şan­dı. 14 Mart 2011'de si­lah­lı sal­dı­rı­ya uğ­ra­dık­tan son­ra ba­şın­dan bir an ol­sun ay­rıl­ma­yan Ay­şe­gül Yıl­dı­z'dan Elif Ada isim­li bir kı­zı  olan Tat­lı­se­s'in sür­priz bo­şan­ma­sı ma­ga­zin dün­ya­sı­na bom­ba gi­bi düş­tü.

 

YILIN ÇiFTi

Mo­da­cı Öz­gür Ma­su­r'un 15 Mar­t'ta İs­tan­bul Fas­hi­on­We­ek'te dü­zen­le­di­ği de­fi­le­de ta­nı­şan oyun­cu Ba­de İş­çil ve iş ada­mı Mal­koç Sü­alp, iki haf­ta içe­ri­sin­de ev­len­me­ye ka­rar ver­di. Çift 31 Ma­yı­s'ta rü­ya gi­bi bir tö­ren­le ha­yat­la­rı­nı bir­leş­tir­di.

 

YILIN KONSERi

Dünyaca ünlü Barbadoslu pop şarkıcı Rihanna, ''Diamonds World Tour'' kapsamında İstanbul İnönü Stadı'nda konser verdi. Rihanna'nın Mayıs ayında verdiği konser 2013'ün en çok konuşulan müzik etkinliklerinden oldu. Konseri 40 bin kişi izledi. Ünlü şarkıcı, kostümleri, dansları ve şarkılarıyla büyük ilgi gördü.

 

YILIN SKANDALI

Magazin dünyasının en büyük skandalı ise Ocak ve Ağustos aylarında yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla ortaya çıktı. Operasyon kapsamında Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu, Öz­ge Öz­pi­rinç­ci, Ne­hir Er­do­ğan, En­gin Gü­nay­dın, Sarp Apak, İl­ker Ak­sum, Meh­met Er­dem, Ko­ray Can­de­mir, Er­sin Kor­kut ve En­gin Al­tan Düz­ya­tan gibi ünlüler de takibe takıldı.

 

YILIN OLAYI TÜKENMiŞLiK SENDROMU

Muh­te­şem Yüz­yıl di­zi­sin­de Hür­rem Sul­ta­n'ı can­lan­dı­ran Mer­yem Uzer­li, Mayıs ayında bir an­da her şe­yi bı­ra­kıp Al­man­ya­'ya git­ti. Yo­ğun ça­lış­ma tem­po­su ne­de­niy­le bu­na­lı­ma gir­di­ği­ni söy­le­yen Uzer­li, sa­nat dün­ya­sı­na 'tü­ken­miş­lik sen­dro­mu­' te­ri­mi­ni sok­tu. Uzer­li, uzun süre psi­ko­lo­jik te­da­vi gör­dü. Oyuncu bir daha Türkiye'ye gelmedi.[reklam]

YILIN KAYBI

27 Ey­lü­l'de evin­de kalp kri­zi ge­çi­re­rek ya­şa­ma ve­da eden us­ta oyun­cu Tun­cel Kur­tiz tüm Tür­ki­ye­'yi ya­sa boğ­du. Uzun sü­re­dir has­ta­ne­de te­da­vi gö­ren Ne­jat Uy­gu­r'un 18 Ka­sı­m'da­ki ve­fa­tı da sa­nat dün­ya­sı için bü­yük bir ka­yıp ol­du.

 

YILIN KAVGASI UCUBE POLEMiĞi

Bü­lent Er­soy, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'ın da ka­tıl­dı­ğı İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­'nin if­tar ye­me­ğin­de Aj­da Pek­ka­n'ın ken­di­le­ri­ne se­lam ver­me­me­si­ne si­nir­len­di. Pek­kan için ''Ne­yin ha­va­sı­nı ya­pı­yor­sun? İn­san gi­riş­te bir se­lam ve­rir. Böy­le ucu­be. Al­lah onu ıs­lah et­si­n'' di­ye ko­nuş­tu. Pek­kan es­ki dos­tu­nun bu söz­le­ri üze­ri­ne da­va aç­tı.

 

YILIN TRANSFERi

Ek­ra­nın da­hi ço­cu­ğu iş dün­ya­sı­nın ver­gi re­kort­me­ni Acun Ilı­ca­lı ka­nal sa­hi­bi ol­du. Fe­rit Şa­hen­k'ten 70 mil­yon TL'yi aşan bir trans­fer üc­re­ti alan Ilı­ca­lı, 60 mil­yon do­la­ra  TV8'i sa­tın al­dı.

 

YILIN iKONCANI

Ün­lü sa­nat­çı Si­bel Ca­n'ın Mia­mi Üni­ver­si­te­si­'n­de oku­yan oğ­lu En­gin Can, gi­yim tar­zı ve ima­jıy­la en çok ko­nu­şu­lan isim­ler ara­sın­da yer al­dı. En­gin­can fark­lı tar­zıy­la mo­da­cı­la­rı da iki­ye ayır­dı.

 

YILIN FiLMi 'KELEBEĞiN RÜYASI'

Genç yaş­ta ve­rem­den ölen şa­ir­ler Rüş­tü Onur ve Mu­zaf­fer Tay­yip Us­lu­'nun ya­şam hi­ka­ye­le­ri­nin an­la­tıl­dı­ğı Yıl­maz Er­do­ğa­n'ın se­na­rist­li­ği­ni ve yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı; Ame­ri­ka­'da ya­pı­la­cak '86. Os­car Aca­demy Ödül­le­ri­' için 'En İyi Ya­ban­cı Fil­m' da­lın­da ül­ke­mi­zi tem­sil et­mek üze­re se­çil­di.

 

 

ÜNLÜ İSİMLER ARTIK AĞIR DİYETLER YERİNE NE YAPIYOR? DETAYLAR!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

bizi takip edin