Ayla Algan'dan dizi oyuncuları için yorumlar!

''Vatan haini olmamak için rol reddettim...''

resim yok
09 Ağustos 2014 - 12:20
Röportaj

''Vatan haini olmamak için rol reddettim...''

Ayla Algan: ''Zamanında Belmondo'yla oynamak için bile teklif almıştım ama o rol ülkemi karalıyor diye kabul etmedim...''

Ti­yat­ro­cu, şar­kı­cı, oyun­cu eğit­me­ni Ay­la Al­gan, Film­stu­di­o der­gi­si­ne ko­nuk ol­du; si­ne­ma ve ti­yat­ro­ya ba­kı­şı­nı an­lat­tı.


Nu­ri Bil­ge Cey­la­n'ın Al­tın Pal­mi­ye ödü­lü ka­za­nan fil­mi 'Kış Uy­ku­su­'nu iz­le­di­niz mi?
 
Da­ha iz­le­ye­me­dim ama Cey­la­n'ın tar­zı­nı çok iyi bi­li­yo­rum. Se­yir­ci­ye ya­lan söy­le­mi­yor. Ço­cuk­la­ra ve se­yir­ci­ye ya­lan söy­len­mez, adap­tır bu.

Bu­gü­ne ba­ka­rak  Ye­şil­ça­m'ı an­la­tır mı­sı­nız?

Ye­şil­çam güç­lü bir si­ne­ma de­ğil­di; bu­gü­nün di­zi­le­ri gi­biy­di. Se­ne­de 300 film çe­ki­lir­di. Ka­rak­ter de­ğil, tip­ler var­dı. Şim­di ise herşey çok fark­lı.

Ti­yat­ro kö­ken­li­si­niz ama si­ne­ma­yı da­ha çok se­vi­yor­su­nuz ga­li­ba...

Si­ne­ma da­ha ka­lı­cı. Ti­yat­ro, oy­nu­yor­sun ge­çi­yor. Ham­le­t'i oy­na­yan az sa­yı­da ka­dın oyun­cu­dan bi­ri­yim ama oyun­dan bir fo­toğ­ra­fım bi­le yok.

Red­det­ti­ği­niz rol ol­du mu?

Bel­mon­do­'y­la oy­na­ya­ca­ğım bir film tek­li­fi gel­di. Es­rar içen ka­dın­la­rı ko­ru­yan bir ka­rak­ter­di ama ül­ke­mi­zi uyuş­tu­ru­cu ba­kı­mın­dan çok kö­tü gös­te­ri­yor­du. O za­man­lar maf­ya­lar, uyuş­tu­ru­cu ka­çak­çı­la­rı bu ka­dar yok­tu. Bu yüz­den ül­ke­mi ka­ra­la­yan o film­de oy­na­ya­maz­dım. Va­tan hai­ni ola­rak gö­rü­le­bi­lir­dim.[reklam]

Tek­li­fi mil­li­yet­çi duy­gu­lar­la red­det­miş­si­niz...

Evet, ba­zen öy­le ge­re­ki­yor.

Ame­ri­ka­'da ve Av­ru­pa­'da ça­lış­mış bi­r o­yun­cu ola­rak, dün­ya­ya mâl ol­muş oyun­cu­la­rı­mı­zın ol­ma­ma­sı­nın se­be­bi ne­dir?

Dil ve dik­si­yon.  Filmlerde Tür­kan Şo­ra­y'ı baş­ka­sı ko­nu­ştu hep. Aj­da Pek­kan ise, zamanla işine o ka­dar sa­rıl­dı ki; Fran­sız­ca bile  öğ­ren­di. Tam pro­fes­yo­nel.

Di­zi tek­lif­le­ri ge­lir­se de­ğer­len­di­rir mi­si­niz?

Ola­bi­lir. Di­zi­le­re ta­ma­men ka­pı­yı ka­pat­ma­dım ama roller önemli; kötü kadını oy­na­ya­mam.  İs­ti­yo­rum ki, seyirci be­ni saysın, sev­sin­.

 

'HOCADAN YORUMLAR: 'BEREN SAAT OKULA GiTMESiN BOZARLAR'

* Tolgahan Sayışman; manken olduğu için sonuç oynuyordu. ''Sonuç oynama, süreç oyna, bakışlarınla oyna'' dedim. Şimdi iyi oldu. Tabii 'Lale Devri' uzun sürdüğü için biraz yoruldu.

* Beren Saat'i çok seviyorum. Ona ''Sakın okula gitme, bozarlar seni'' diye haber yolladım. Beren insanları çok iyi seyrediyor.

* Bergüzar Korel'in bir handikapı var; bedeni ve yüzü çok feminen değil. Karadayı'da hakime rolüne çok iyi uydu o yüzden.

* Halit Ergenç; 'Muhteşem Yüzyıl'ı 3 sene taşıdı. Sözcük değil durum oynadı; rolünü yaşadı.

 

 

ALDIĞI ÜCRET HAYRETE DÜŞÜRDÜ! DETAYLAR BURADA!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları