Hatice Aslan sırlarını paylaştı!

Hatice Aslan: ''Eski usul kadınlar gibi formda kalıyorum...''

resim yok
25 Kasım 2014 - 09:45
Magazin

Her daim fit!

 

Ünlü oyuncu formda kalmanın sırlarını paylaştı!

 

Hatice Aslan: ''Eski usul kadınlar gibi formda kalıyorum...''

Her daim fit bir vücuda sahip olan Hatice Aslan, formda kalmak için eski usul kadınlar gibi yaşadığını söyledi.

Ünlü oyuncu;

''Günümüzün çalışan modern kadınları gibi değilim. Evde ütü, temizlik, çamaşır gibi bütün işleri kendim yapıyorum. Beslenmeme de dikkat ediyorum'' dedi.

 

HER ZAMAN FORMDA AMA NASIL?

Si­ne­ma, ti­yat­ro ve di­zi­le­rin ara­nı­lan oyun­cu­la­rı ara­sın­da yer alan Hatice Aslan, her za­man form­da ol­ma­sıy­la dik­kat çe­ki­yor.

Fit bir vü­cu­da sa­hip ol­mak için bü­yük bir ça­ba sarf et­me­di­ği­ni söy­le­yen As­lan;

''Sa­de­ce es­ki usul ka­dın­lar gi­bi ya­şı­yo­rum. Ev­de ça­ma­şır­dan te­miz­li­ğe, ütü­den ye­mek pi­şir­me­ye ka­dar her işi ken­dim ya­pı­yo­rum.

Gü­nü­müz ça­lı­şan mo­dern ka­dın pro­fi­lin­den uza­ğı­m'' di­ye ko­nuş­tu.

 

RESTORANDA YEMİYORUM

Bes­len­me­si­ne de dik­kat et­ti­ği­ni be­lir­ten ün­lü oyun­cu;[reklam]

''Ha­zır yi­ye­cek­ler­den uzak du­ru­yo­rum. Res­to­ran­lar­da ye­mek ye­me­me­ye ça­lı­şı­yo­rum.

Mut­fak­ta ol­ma­yı çok se­vi­yo­rum. Man­tı, yap­rak sar­ma, aşu­re yap­ma­yı çok se­vi­yo­rum. Bun­lar ki­lo al­dır­maz. Nor­mal por­si­yon­da yer­se­niz hiç­bir şey ki­lo al­dır­maz'' de­di.

 

DİZİLER TEKRARA DÜŞÜYOR

Kı­sa sü­re ön­ce rol al­dı­ğı di­zi rey­ting­le­re kur­ban olan Hatice Aslan sek­tör hak­kın­da öze­leş­ti­ri­de bu­lun­du.

Ün­lü oyun­cu;

''Di­zi­ler de­vam­lı tek­ra­ra dü­şü­yor. Ye­ni ko­nu­lar üre­ti­le­mi­yor. Ame­ri­ka­'yı ye­ni­den keş­fet­me­ye ge­rek yok. Ba­şa­rı­lı ol­mak için 40 da­ki­ka­ya dü­şü­rül­me­li­'' de­di.

 

 

ÜNLÜ İSİMLERİ BİR ARAYA GETİREN AÇILIŞ! DETAYLAR!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat