Wilma Elles dünya yıldızı olma yolunda!

Wilma Elles dünya yıldızı mı oluyor?

resim yok
26 Mart 2014 - 10:35
Magazin

Wilma Elles dünya yıldızı olma yolunda!

Türkiye'de şöhreti yakalayan Alman oyuncu Wilma Elles, Los Angeles'ta defilesine çıktığı markanın reklam yüzü oldu.

Ünlü oyuncu atacağı imza karşılığında 500 bin dolar alacak.

 

DÜNYA YILDIZI MI OLUYOR?

'Öy­le Bir Ge­çer Za­man Ki­' di­zi­sin­de can­lan­dır­dı­ğı Ca­ro­li­ne ka­rak­te­riy­le şöh­re­te ka­vu­şan Al­man oyun­cu Wil­ma El­les, son dö­nem­de sa­de­ce oyun­cu ola­rak de­ğil, man­ken ola­rak da adın­dan söz et­ti­ri­yor.

Geç­ti­ği­miz haf­ta Los An­ge­les Mo­da Haf­ta­sı'n­da dün­ya yıl­dız­la­rıy­la bir­lik­te pod­yu­ma çı­kan El­les, de­fi­le­si­ne çık­tı­ğı Ar­tis­tix isim­li fir­ma­dan rek­lam yü­zü ol­ma­sı için tek­lif al­dı.

 

500 BİN DOLARLIK TEKLİF

Fir­ma, ün­lü oyun­cu­ya 500 bin do­lar tek­lif et­ti.

Fir­ma­nın ta­sa­rım­la­rı­nı çok be­ğe­nen El­les, önü­müz­de­ki ay Los An­ge­le­s'a gi­de­rek söz­leş­me im­za­la­ya­cak.[reklam]

DU­BA­İ YOL­CU­SU

Los An­ge­les Mo­da Haf­ta­sı­'n­da bü­yük be­ğe­ni top­la­yan El­les, önü­müz­de­ki gün­ler­de ger­çek­le­şe­cek olan Du­ba­i Mo­da Haf­ta­sı­'n­da da man­ken­lik ya­pa­cak.

Du­ba­i'­de bü­yük bir hay­ran kit­le­si­ne sa­hip olan El­les, de­fi­le­den son­ra Arap ka­nal­la­rı­na ko­nuk ola­cak.

Ar­dın­dan da im­za gü­nü gi­bi çe­şit­li et­kin­lik­le­re ka­tı­la­rak Arap hay­ran­la­rıy­la bir ara­ya ge­le­cek.

 

İLGİDEN ÇOK MEMNUN

Du­ba­i'de gör­dü­ğü il­gi­den çok mem­nun ol­du­ğu­nu söy­le­yen El­les;

''Da­ha ön­ce de Du­ba­i Film Fes­ti­va­li­'ne ka­tıl­mış­tım. Du­ba­ili­ler be­ni çok gü­zel kar­şı­la­dı. Ül­ke­ye ikin­ci kez gi­de­ce­ğim için çok mut­lu­yu­m'' de­di.

 

 

WILMA ELLES'İN GÜZELLİK SIRALARI BURADA!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat