Ünlü oyuncu cildi nedeniyle tedaviye başladı!

Aslıhan Güner: ''Ağır set makyajı cildimi bozdu...''

resim yok
15 Ekim 2014 - 11:05
Magazin

Aslıhan Güner: ''Ağır set makyajı cildimi bozdu...''

Son dönemin popüler isimlerinden Aslıhan Güner, dizi ve film çekimlerinde uygulanan makyajın cildini bozduğunu açıkladı.

Oyuncu, ''Ağır makyajlar nedeniyle yüzümde kalıcı sivilceler çıktı. Doktor tedavisine başladım'' dedi.

 

CİLDİNDE SORUNLAR OLUŞTU

Asi ve Şefkat Tepe di­zi­le­rin­de­ki ro­lüy­le adı­nı du­yu­ran genç oyun­cu Aslıhan Güner, çe­kim­ler­de yü­zü­ne uy­gu­la­nan ağır mak­yaj yü­zün­den cil­di­nin bo­zul­du­ğu­nu be­lirt­ti.

 

''YAPILAN MAKYAJLARIN...''

Di­zi set­le­rin­de yo­ğun ça­lış­ma tem­po­su se­be­biy­le cil­di­nin za­rar gör­dü­ğü­nü be­lir­ten Gü­ner;

''Ya­pı­lan mak­yaj­la­rın cil­di­me kö­tü et­ki­si ol­du. Yü­züm­de ka­lı­cı si­vil­ce­ler çık­tı.

Nor­mal mak­yaj kim­se­ye za­rar ver­mez ama bi­zim­ki­ler  çok ağır. Ye­ri ge­li­yor 18-19 sa­at ay­nı mak­yaj­la spot­la­rın al­tın­da du­ru­yo­ruz. 26 sa­at ara­lık­sız ça­lış­tı­ğı­mı bi­li­yo­rum.

O ka­dar sa­at bo­yun­ca o yü­zün ne­fes al­ma­ma­sı ürün­le­rin tek­rar tek­rar yü­zü­me sü­rül­me­si ha­sa­ra yol aç­tıı'' di­ye ko­nuş­tu.[reklam]

''KEN­Dİ ÜRÜN­LE­Rİ­Mİ SE­TE GÖ­TÜ­RÜ­YO­RUM''

Dok­tor kon­tro­lün­de te­da­vi­ye baş­la­dı­ğı­nı da di­le ge­ti­ren Gü­ner;

''Bu­nu en­gel­le­mek müm­kün de­ğil. Te­da­vi­ye baş­la­dım. Ec­za­ne ürün­le­ri kul­la­nı­yo­rum, on­lar bi­raz da­ha iyi gel­di.

Ken­di ürün­le­ri­mi se­te de gö­tü­rü­yo­rum ama ne ola­cak bi­le­mi­yo­ru­m'' de­di.

 

''TEMBELİM SPOR YAPAMIYORUM''

Son dö­nem­de bir hay­li ki­lo ver­di­ği de göz­le­nen As­lı­han Gü­ner;

''As­lın­da bu ara­lar çok tem­bel bir in­san ol­dum. Spor ya­pa­mı­yo­rum.

Ken­di­me ka­lan her sa­at­ti din­le­ne­rek ge­çir­me­yi ter­cih edi­yo­rum. An­cak işim ak­si­yon ol­du­ğu için koş­tur­mak­tan ki­lo ve­ri­yo­ru­m'' şek­lin­de ko­nuş­tu.

 

 

ASLIHAN GÜNER'E GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİ KİMLER?

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları