Bir Aşk Hi­ka­ye­si'nin Gönül'ü Zuhal Olcay konuştu!

Yılların yıldız oyuncusu Zuhal Olcay konuştu.

resim yok
27 Ağustos 2013 - 14:10
Röportaj

Yılların yıldız oyuncusu Zuhal Olcay konuştu.

Bir Aşk Hikayesi adlı dizide rol alan sanatçı, “Umutlarımız var ama şu anda hepimiz mutsuzuz. Herkesin terapi görmesi gerekiyor” dedi.

 

BİR AŞK HİKAYESİ SETİNDE

Yo­ğun çe­kim­le­rin ya­şan­dı­ğı gün, Fo­x’­un se­vi­len di­zi­si ‘Bir Aşk Hi­ka­ye­si­’nin Du­dul­lu­’da­ki se­ti­ni zi­ya­ret et­tik…

Çe­kim ara­sın­da ya­nı­mı­za ge­len Zu­hal Ol­ca­y’­la di­zi­yi, can­lan­dır­dı­ğı Gö­nül ka­rak­te­ri­ni, özel ha­ya­tı­nı ve Tür­ki­ye­’de ya­şa­nan­la­rı ko­nuş­tuk…

 

KEYİFLİ SOHBET

Bir Aşk Hi­ka­ye­si di­zi­sin­de Gö­nül ka­rak­te­riy­le iz­li­yo­ruz Zu­hal Ol­ca­y’­ı… Na­sıl bir ka­rak­ter Gö­nül?

Genç­li­ğin­de ün­lü bir şar­kı­cı ola­rak pa­ra ka­zan­mış, mes­lek ka­ri­ye­ri­ni de yap­mış ama mut­suz bir aşk iliş­ki­si­nin ar­dın­dan, ev­lat­lık edin­di­ği oğ­luy­la sa­kin bir ha­yat sür­mek­te­dir. An­cak do­ğum­da öl­dü­ğü­nü san­dı­ğı ger­çek oğ­lu­nun or­ta­ya çı­kı­şıy­la Gö­nü­l’­ün de ha­ya­tı ha­re­ket­le­ni­yor. İyi bir in­san, iyi bir an­ne… He­ye­can­lı ve se­ve­cen… Oğ­lu­na da aşı­rı düş­kün…

Ger­çek ha­yat­ta be­nim as­la tas­vip et­me­di­ğim ka­dar oğ­lu­na kol ka­nat ge­ren bir an­ne Gö­nül. Bir an­ne­nin bu ka­dar aşı­rı ko­ru­ma­cı ol­ma­sı sağ­lık­lı de­ğil el­bet­te. Me­se­la ben kı­zım Ce­re­n’­e as­la aşı­rı ko­ru­ma­cı bir an­ne ol­ma­dım. El­bet­te an­ne­si ola­rak her za­man kı­zı­mın ar­ka­sın­da­yım. An­cak onun ken­di ka­rar­la­rı­nı ver­me­si, in­si­ya­ti­fi­ni kul­lan­ma­sı an­la­mın­da her za­man bir adım ge­ri­de dur­mak­tan ya­na ol­dum. Aşı­rı ko­ru­ma­cı an­ne olur­sa­nız, ço­cu­ğu­nu­za kö­tü­lük yap­mış olur­su­nuz.

Si­zin için bu yaz bi­raz yo­ru­cu ge­çi­yor ga­li­ba…

Hem ça­lış­ma tem­po­su yo­ru­cu olu­yor, hem de aşı­rı sı­cak­lar ra­hat­sız edi­yor. Ben işi­mi çok sev­di­ğim için her tür­lü zor­lu­ğa kat­lan­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Ama bu ko­nu ko­nu­şu­lur­ken mi­nik bir pa­ran­tez aça­bi­li­rim. Di­zi sek­tö­rün­de­ki ça­lış­ma ko­şul­la­rın­da ge­rek­siz ye­re in­san sağ­lı­ğı ris­ke atı­lı­yor. Bu in­san hak­la­rı­na ay­kı­rı bir du­rum.

 

Bun­ca kar­ma­şa­nın, bun­ca hak­sız­lı­ğın, bun­ca vah­şe­tin ol­du­ğu dün­ya­da ve ül­ke­miz­de, di­zi set­le­rin­de­ki in­san­lık dı­şı ça­lış­ma ko­şul­la­rı­na ne za­man sı­ra ge­lir bi­le­mi­yo­rum. Kim­se­nin çö­züm ko­nu­sun­da bir şey yap­tı­ğı yok. [reklam] Me­met Ali Ala­bo­ra­’nın ön­cü­lü­ğün­de sen­di­kal ça­lış­ma­lar sür­dü­rü­lü­yor­du…

Me­met Ali Ala­bo­ra he­def gös­te­ril­mek­ten kur­tu­lur­sa, di­zi­le­rin ağır ça­lış­ma ko­şul­la­rıy­la da il­gi­le­ne­cek… Bir de böy­le bir vah­şet var. Öy­le­si­ne bü­yük bir ka­os var ki. Bel­ki gü­zel şey­ler de olu­yor ama tat­sız şey­ler ço­ğun­luk­ta. Bü­tün bun­la­rın için­de di­zi­den ya­kın­mak, in­san­la­ra faz­la lüks bi­le ge­le­bi­lir. Gen­ce­cik in­san­lar ölüm ka­lım sa­va­şı ve­ri­yor­lar. Bi­ri­si­nin be­yin ölü­mü ger­çek­le­şi­yor, di­ğe­ri dö­vü­le­rek öl­dü­rü­lü­yor, in­san­lar gün­ler­ce bi­ber ga­zı yi­yor­lar… Her şe­yin bir bü­tün ola­rak dü­zel­me­si ge­re­ki­yor.

Ge­çen­de Tür­ki­ye­’de­ki ka­dın ci­na­yet­le­ri­nin ra­ka­mı­na ulaş­tım ve ir­kil­dim… Ka­dın­la­ra uy­gu­la­nan vah­şet, yü­re­ği­mi par­ça­lı­yor. Ba­kın Yük­sel Bey, bu ül­ke­de çok faz­la acı var. Te­le­viz­yon­da ha­ber­le­ri iz­le­mek is­te­mi­yo­rum, gö­zü­mü ka­pa­tı­yo­rum ar­tık. He­pi­miz çok mut­su­zuz… Ül­ke­miz­de ya­şa­yan her­ke­sin te­ra­pi gör­me­si ge­re­ki­yor, he­pi­miz has­ta­yız çün­kü. Ek­se­ni­ni kay­be­di­yor in­san­lar. Bu da bir dö­nem, biz gö­re­me­sek de ge­çe­cek el­bet. Umu­du­mu­zu ayak­ta tu­tup, gü­zel şey­ler için de ça­ba­la­ma­mız ge­re­ki­yor.

Ye­ni ça­lış­ma­la­r var mı?

Tek ki­şi­lik bir oyun ha­zır­lı­ğı için­de­yim. Ekim ya da ka­sım ayın­da Ba­şu­cu Şar­kı­la­rı 3 ad­lı al­bü­müm ha­zır­lan­mış ola­cak.

Çarpıcı bir rol bekliyorum

Sanatının en olgun dönemini yaşadığını söyleyen Zuhal Olcay, sinemada sıra dışı ve çarpıcı bir rolde oynamayı çok istiyor…

 

 

ÜNLÜ ŞARKICI DİZİ SETLERİNE GERİ DÖNÜYOR! DETAYLAR BURADA!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat