İki ünlü oyuncu iflas etti!

İki ünlü oyuncu iflas etti!

resim yok
29 Kasım 2014 - 10:23
Magazin

Mustafa Üstündağ ile Kenan Ece iflas etti!

Mesleklerini daha iyi icra etmek adına 'Çamur' adını verdikleri bir tiyatro kuran Mustafa Üstündağ ile Kenan Ece iflas etti.


Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ ''Pes etmeyeceğiz, dizilerden kazanıp yeniden tiyatroya döneceğiz'' dedi.

 

GEÇEN YIL KURMUŞLARDI

İz­mir Çe­te­si ad­lı di­zi­de baş­la­yan dost­luk­la­rı­nı, or­tak­lı­ğa dö­nüş­tü­ren Kenan Ece ve Mustafa Üstündağ, geç­ti­ği­miz yıl 'Ça­mur' adı­nı ver­dik­le­ri bir ti­yat­ro kur­muş­tu.

''Ken­di ti­yat­ro­muz sa­ye­sin­de mes­le­ği­mi­zi da­ha iyi ic­ra ede­ce­ği­z'' di­yen iki ya­kın ar­ka­daş if­las bay­ra­ğı­nı çek­ti.

 

MALİYETLERİ KARŞILAYAMAYINCA...

Didem Balçın'ın da da rol al­dı­ğı 'Is­lah Evi­' ad­lı ilk oyun­la­rı­nı sah­ne­ye ko­yan iki­li, ikin­ci oyun­la­rı­nı sah­ne­le­ye­me­den ma­li­yet­le­rin çok yük­sel­di­ği­ni be­lir­te­rek ti­yat­ro­la­rı­nı ka­pat­mak zo­run­da kal­dı.

 

'PES ETMEYECEĞİZ'

Ti­yat­ro­yu bü­yük bir he­ves­le aç­tık­la­rı­nı be­lir­ten Üs­tün­dağ;

''Ma­ale­sef ti­yat­ro­mu­zu ba­tır­dık ama hiç önemli değil. Pes temeyeceğiz di­zilerden ka­za­nıp ye­ni­den ti­yat­ro­ya dö­ne­ce­ği­z'' dedi.[reklam]

GENÇLER BATIRDI AMA DUAYENLER PERDELERİNİ AÇIYOR

50. yılında arabasını sattı tiyatro kurdu...

Levent Kırca, sa­nat ha­ya­tı­nın 50'in­ci yı­lın­da Ka­dı­köy Ba­ha­ri­ye Cad­de­si'n­de Le­vent Kır­ca Ti­yat­ro­su­'nun per­de­le­ri­ni açı­yor. 'Ba­na Be­ni An­la­t' ve 'Dım­bız­la­k' ad­lı iki oyun­la per­de­le­ri­ni aça­cak olan Kır­ca, ''Ti­yat­ro­la­rın yok edil­di­ği, sa­na­tın hor gö­rül­dü­ğü bu gün­ler­de ti­yat­ro­mu açı­yo­rum. Bu­nun için­ de ara­ba­mı sat­tı­m'' de­di.

 

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

18 yıl­dır ti­yat­ro yap­ma­yan Erdal Özyağcılar, eşi Güzin Özyağcılar ve kızları Zeynep Özyağcılar'la bir­lik­te kur­duk­la­rı 'Ti­yat­ro Mar­tı­'nın per­de­le­ri­ni aç­tı.

 

Ti­yat­ro­nun ba­şı­na kı­zı­nı ge­ti­ren Öz­yağ­cı­lar, ''Ti­yat­ro yap­ma­yı çok öz­le­miş­tim. Ai­le ti­yat­ro­su­nu ku­ra­bil­mek uzun yıl­lar­dır ha­ya­li­mizdi'' de­di.

 

 

CEYDA DÜVENCİ YENİ DİZİSİNİ ANLATTI!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat