Kıvanç Tatlıtuğ yeni bir rekora imza attı!

Son oynadığı banka reklamından 2 milyon dolar alan Kıvanç Tatlıtuğ, yapılan araştırmalarda en çok hatırlanan reklam yüzü çıkınca, 3 milyon dolara imza attı. Tatlıtuğ bir blue jean firmasıyla anlaştı...

resim yok
18 Eylül 2013 - 09:07
Magazin

Son oynadığı banka reklamından 2 milyon dolar alan Kıvanç Tatlıtuğ, yapılan araştırmalarda en çok hatırlanan reklam yüzü çıkınca, 3 milyon dolara imza attı.

 

Tatlıtuğ bir blue jean firmasıyla anlaştı...

 

YENİ BİR REKORA İMZA ATTI

Ün­lü oyun­cu Kı­vanç Tat­lı­tuğ yi­ne bir re­ko­ra im­za at­tı.

 

Di­zi­le­rin en çok ka­za­nan oyun­cu­su un­va­nı­nı elin­de bu­lun­du­ran Kıvanç Tat­lı­tuğ, rek­lam­la­rın da en çok ka­za­nan oyun­cu­su ol­du.

 

3 MİLYON DOLAR

3 se­zon­dur rek­lam­la­rın­da boy gös­ter­di­ği bir je­an mar­ka­sıy­la söz­leş­me ye­ni­le­yen Kıvanç Tat­lı­tuğ bu an­laş­madan 3 mil­yon do­lar al­dı.

 

PARTNERİ NE KADAR ALDI?

Son ola­rak rol al­dı­ğı ban­ka rek­la­mın­dan 2 mil­yon do­lar alan Tat­lı­tu­ğ’­un, yeni rek­lam­larındaki partneri  dün­ya­ca ün­lü man­ken Bar­ba­ra Pal­vi­n'in 500 bin do­lar al­dı­ğı öğ­re­nil­di.

 

HEP O HA­TIR­LA­NI­YOR

Al­dı­ğı üc­ret­le part­ne­ri­ni 6'ya kat­la­yan Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ’­un rek­lam üc­re­ti­nin kat­la­na­rak art­ma­sı­nın  ne­de­ni ise; ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­dan çı­kan so­nuç­lar ol­du.

 

Rek­lam­la­rın ha­tır­lan­ma oran­la­rı­nı araş­tı­ran Ad­watch ad­lı şir­ket, sa­de­ce 3 rek­la­mın yüzde 3 ha­tır­lan­ma ora­nı­nın üze­ri­ne çı­ka­bil­di­ği­ni açık­la­dı. Bu üç rek­la­mın iki­si Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ’'un rol al­dı­ğı rek­lam­lar ol­du.

 

PSİ­KO­LO­JİK ÇÖ­KÜN­TÜ YA­ŞA­DIM

Bu yaz  iyi din­len­di­ği­ni söy­le­yen ünlü oyuncu:

 

''Ku­zey Gü­ney ve Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı­’nın çe­kim­le­ri­ni ge­çen se­zon bir­lik­te gö­tür­dü­ğüm için psi­ko­lo­jik ola­rak çö­kün­tü ya­şa­dı­m'' de­di.

 

Tat­lı­tuğ, ''Mil­yon­lar­ca ki­şi­nin ido­lüsünüz, sizin ido­lünüz var mı'' so­ru­su­na:[reklam]

''Herhan­gi bir ido­lüm yok ama be­ğen­di­ğim bir sü­rü oyun­cu var. Edi­e Murphy ve Je­an Pe­an ilk ak­lı­ma ge­len­le­r'' di­ye ko­nuş­tu.

 

ÖNEM­Lİ OLAN SE­NAR­YO

Tat­lı­tuğ, Rus­sel Cro­we­’dan ge­len tek­lif­le il­gi­li ola­rak, ''Be­nim için en önem­li şey se­nar­yo­yu be­ğen­mek. Se­nar­yo­yu be­ğe­nir­sem her yer­de oy­na­rım. Holl­ywo­od pro­je­le­ri­nin dün­yadaki her­han­gi bir pro­je­den far­kı yo­k'' de­di.

 

ARABALARIMI SATTIM

Son za­man­lar­da sık sık mo­to­sik­le­tiy­le gö­rün­tü­le­nen ün­lü oyun­cu:

 

''A­ra­ba­la­rı­mı sat­tım. Bu dö­nem mo­to­sik­let tut­kum var. Son dö­nem­de mo­to­sik­let­ten baş­ka bir şe­ye bin­mi­yo­rum. Kas­kı da ta­kı­yo­rum. Eh­li­ye­ti­mi de al­dı­m'' şek­lin­de ko­nuş­tu.

 

 

KIVANÇ TATLITUĞ'UN YENİ MELEĞİ ÇOK KONUŞULACAK! İŞTE DETAYLAR!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat