Nuri Alço'dan itiraflar!

Türk Si­ne­ma­sı’­nın en kö­tü adam­la­rın­dan bi­ri o. İlaç­lı ga­zoz ef­sa­ne­si­nin de ya­ra­tı­cı­sı. Sırf onun yü­zün­den 80 ku­şa­ğı ço­cuk­la­rı dı­şa­rı­da bar­dak­tan ga­zoz iç­me­me tem­bih­le­ri ile bü­yü­dü. Ama bir o ka­dar da se­vi­len bir adam.

resim yok
03 Temmuz 2013 - 11:39
Röportaj

Nuri Alço ile keyifli bir söyleşi...

 

“Atatürk rozetimi çıkarmadım diye, TRT çektiğim filmi yayından kaldırdı...”

Türk Si­ne­ma­sı’­nın en kö­tü adam­la­rın­dan bi­ri o. İlaç­lı ga­zoz ef­sa­ne­si­nin de ya­ra­tı­cı­sı. Sırf onun yü­zün­den 80 ku­şa­ğı ço­cuk­la­rı dı­şa­rı­da bar­dak­tan ga­zoz iç­me­me tem­bih­le­ri ile bü­yü­dü. Ama bir o ka­dar da se­vi­len bir adam.

Fan­la­rı­nın sa­yı­sı mil­yon­la­rı çok­tan aş­mış. Fa­ce­bo­ok ve Twit­te­r’­da adı­na üre­ti­len es­pri­ler de ca­ba­sı. En son ola­rak po­li­sin sık­tı­ğı bi­ber ga­zı­nın for­mü­lün­de bi­le par­ma­ğı ol­du­ğu söy­le­ni­yor(!)…

 

Neler söyledi?


Hep kö­tü­yü oy­na­yıp, bu ka­dar se­vil­mek kaç ki­şi­ye na­sip olur ki?

Dün­ya­da hiç­bir ak­tö­rün ba­şı­na gel­me­yen bir şey bu. Kü­ba­’da Bar­bun­ya Ada­sın­da, Pa­ri­s’­te Ey­fel Ku­le­si­’n­de du­var­la­ra ya­zı­yor­lar adı­mı.

Ne­den bu ka­dar çok se­vil­di­niz?

Ben de bil­mi­yo­rum val­la­hi. Ama şu ola­bi­lir; ga­li­ba kö­tü­yü ve kö­tü­lü­ğü iyi an­lat­tım ben. Ka­dın sa­tı­cı­lı­ğın­dan tu­tun da, uyuş­tu­ru­cu­ya ka­dar her tür­lü kö­tü­lü­ğü oy­na­yan bir ada­mım.

As­lın­da bü­tün za­man­la­rın en kö­tü ada­mı Erol Ta­ş’­tı. Erol Ta­ş’­tan son­ra en kö­tü siz mi­si­niz, yok­sa Coş­kun mu?

Coş­kun te­ca­vüz­cü.  Kö­tü adam de­yin­ce;  üs­tü ba­şı dö­kü­len tip­te in­san­lar ge­lir­di ak­la. Ama ben o kö­tü ada­mı sil­dim. Jan­ti, ki­bar, şık gi­yi­nen, gü­zel ko­nu­şa­rak kız­la­rın kal­bi­ni ka­za­nan bi­ri­ni oy­na­dım.

Si­ya­se­te sı­cak ba­kı­yor mu­su­nuz?

Bir gün si­ya­se­te gir­me­yi hep dü­şün­düm. CHP’­den gi­re­bi­li­rim. Es­ki­şe­hi­r’­den ba­ğım­sız aday da ola­bi­li­rim. Ne za­man mem­le­ke­te git­sem, ‘Baş­ba­ka­n’ di­ye kar­şı­lı­yor­lar. Si­ya­se­te gir­mem için cid­di bas­kı var üze­rim­de. Önü­müz­de­ki se­çim­ler­de gir­me­yi dü­şü­nü­yo­rum..
[reklam]
Ge­zi Par­kı olay­la­rı sı­ra­sın­da bi­ber ga­zı­na da adı­nız ka­rış­tı. Sos­yal med­ya­da “Nu­ri Al­ço ga­zı­” es­pri­le­ri do­laş­tı..

Ge­zi di­re­ni­şi, bu­gü­ne ka­dar ya­şa­nan­la­rın bir sıç­ra­yı­şıy­dı. Her gün uyan­dı­ğın­da ye­ni bir ya­sa­ğın ol­ma­sı, ye­ni bir ta­kım ya­sa­la­rın çık­ma­sı, Ata­tür­k’­ün men edi­li­şi fi­lan bar­da­ğı ta­şır­dı. Ben ak­tör ola­rak da çek­ti­ğim film­ler­de ya­şa­dım ya­sak­la­ma­la­rı. TRT’­ye çek­ti­ğim film­de; ‘P­rob­lem olu­r’ di­ye­rek ya­kam­da­ki Ata­türk ro­ze­ti­ni çı­kar­mak is­te­di­ler. Ro­ze­tim yü­zün­den fil­mim ya­yın­dan kal­dı­rıl­dı.

Baş­ba­kan­la gö­rüş­me­ye gi­den sa­nat­çı­lar ve açık­la­ma­la­rı için yo­ru­muz ne­dir?

Ne­ca­ti Şaş­maz için yo­ru­ma ge­rek yok. Ken­di­si­nin baş­ba­ka­nın ya­kı­nı ol­du­ğu yö­nün­de du­yum­la­rım var. Hül­ya Av­şar,  aca­ba ha­ya­tın­da Tak­si­m’­e git­miş mi? O ga­zı ye­me­yen, at­mos­fe­ri so­lu­ma­yan in­san­lar ne an­la­ta­bi­lir­ler ki.

Akil adam­lar ara­sın­da da sa­nat­çı­lar var. Ka­dir İna­nı­r’­ın akil adam­lı­ğı si­zi şa­şırt­tı mı?

Aldık­la­rı pa­ra ay­da 40 mil­yar li­ray­mış. 6 ay­da 240 mil­yar li­ra pa­ra ala­cak her bi­ri. İyi mi­dir, kö­tü mü­dür, Türk hal­kı­nın kay­naş­ma­sı için yap­mış ol­duk­la­rı doğ­ru mu­dur bi­le­mem.

 

Si­ze böy­le bir tek­lif gel­sey­di, ka­bul eder miy­di­niz?

Hayır kabul etmezdim, Ben böy­le bir şe­ye gir­mez­dim. Ama za­ten bu tek­lif de ba­na gel­mez­di.

Ne­den?

“Çün­kü Nu­ri Al­ço­’yum ben. Baş­ba­ka­nı­mız bi­le ağ­zı­na do­la­dı Nu­ri Al­ço­’yu. Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’na; ‘Nu­ri Al­ço gi­bi hap mı atı­yor­sun da uyu­tu­yor­sun mil­le­ti­’ de­di.

 

 

ÜNLÜ OYUNCUYA HAPİS CEZASI! DETAYLAR BURADA!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat