Ressamlığa merak saran ünlü isimler!

Son yıl­lar­da sa­nat dün­ya­sı­nın ün­lü isim­le­ri res­sam­lı­ğa me­rak sal­dı.

resim yok
19 Aralık 2013 - 10:38
Magazin

Son yıl­lar­da sa­nat dün­ya­sı­nın ün­lü isim­le­ri res­sam­lı­ğa me­rak sal­dı.

 

Nur­gül Ye­şil­çay ve Zer­rin Te­kin­do­r'un ar­dın­dan Öz­ge Öz­berk, Hü­mey­ra ve Gü­ven Kı­raç da be­yaz­per­de­nin son res­sam­la­rı ol­du.

 

İşte o yetenekli isimler:

 

RESİM YETENEĞİ GENETİK OLUYOR

Ün­lü oyun­cu Öz­ge Öz­berk, ye­ni ta­şın­dı­ğı Tar­ba­ya­'da­ki evi­nin bir oda­sı­nı re­sim atöl­ye­si­ne çe­vir­di. Öz­berk, fır­sat bul­duk­ça eli­ne fır­ça­sı­nı alıp tu­va­lin kar­şı­sı­na geç­ti­ği­ni be­lirt­ti.

 

Yap­tı­ğı tab­lo­la­rı evi­nin du­var­la­rı­na as­tı­ğı­nı söy­le­yen ün­lü oyun­cu, re­sim ye­te­ne­ği­nin ka­lıt­sal ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Öz­berk, ''An­nem ve ba­bam da çok iyi re­sim ya­pı­yo­r'' de­di.

 

DEŞARJ OLUYOR

Ün­lü sa­nat­çı Hü­mey­ra da re­sim yap­mak için cid­di uğ­raş ve­ren­ler­den. Di­zi ça­lış­ma sa­at­le­rin­den do­la­yı res­me çok va­kit ayı­ra­ma­sa da Hü­me­yra­ da evi­nin bir oda­sı­nı re­sim atöl­ye­si­ne çe­vir­di. 

 

Ün­lü sa­nat­çı re­sim yap­tı­ğın­da bü­tün sı­kın­tı­la­rın­dan uzak­laş­tı­ğı­nı ve de­şarj ol­du­ğu­nu  be­lirt­ti.

 

PROFESYONEL

Yıl­la­rın ti­yat­ro oyun­cu­su Zer­rin Te­kin­dor, pro­va­lar­dan va­kit bul­duk­ça re­sim ya­pı­yor. Te­kin­dor, bu­gü­ne ka­dar bir­çok kez ki­şi­sel ser­gi aç­tı.[reklam]

BU YAZ SERGİ AÇACAK

Nur­gül Ye­şil­ça­y'ın res­me olan me­ra­kı okul yıl­la­rın­da baş­la­mış. Res­me olan il­gi­si­ni hiç­bir za­man kay­bet­me­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Ye­şil­çay boş va­kit­le­ri­ni re­sim ya­pa­rak de­ğer­len­di­ri­yor.

 

Ye­şil­ça­y'ın evi­nin du­var­la­rı ken­di yap­tı­ğı re­sim­ler­le süs­lü. Ün­lü oyun­cu­nun bu yaz plan­la­rı ara­sın­da bir ser­gi aç­mak var.

 

RESİM YAPMAK UZUN BİR YOLCULUK

Gü­ven Kı­ra­ç’­ın res­me baş­la­dı­ğı­nı Mel­tem Cum­bul Twit­te­r'dan du­yur­du. Kı­raç, ''Res­me çok me­rak­lı­yım, ba­zı res­sam­la­rın tab­lo­la­rı­nı da top­lu­yo­rum. Re­sim ya­pı­yo­rum der­sem pro­fes­yo­nel res­sam­la­ra ayıp olur. Bu uzun bir yol­cu­luk. Şim­di­lik içim­den gel­di­ği gi­bi ya­pı­yo­ru­m'' de­di.

 

 

SİNEMA SEKTÖRÜNE TRANSFER OLAN ÜNLÜLERİN LİSTESİ BURADA!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

bizi takip edin