Sinema sektörüne transfer olan ünlüler!

Sinema sektörüne transfer oldular...

resim yok
16 Aralık 2013 - 14:08
Magazin

Şarkıları dillerden düşmeyen isimler kamera arkasına merak sardı. Yıllar önce İbrahim Tatlıses'le başlayan furyaya son dönemde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Emrah katıldı.

 

Sırada ise Orhan Gencebay, Kutsi ve Emre Aydın var.

Duygusal şar­kı­la­rıy­la pop mü­zik­te sağ­lam bir ye­ri olan Kut­si, son yıl­lar­da mü­zik­ten çok oyun­cu­luk­la anı­lı­yor. Fe­no­men olan 'Dok­tor­la­r' di­zi­si­yle oyun­cu­lu­ğa ısı­nan Kut­si­'nin ye­ni he­de­fi yö­net­men­lik.

 

Oyun­cu­luk­ta ken­di­si­ni ka­nıt­la­dı­ğı­na ina­nan şar­kı­cı, ''Ya­kın­da ken­di fil­mi­mi çekeceğim. Bu iş­ler anı­lar­la, ha­tı­ra­lar­la ola­cak iş­ler. Ben­de de bol bol hi­ka­ye var. Raf­ta sak­la­dı­ğım hi­ka­ye­le­re iyi bir baş­lık bu­la­bi­lir­sem gü­zel bir iş or­ta­ya çıkacak'' de­di.

 

EMRE AYDIN

Kut­si­'nin ar­dın­dan sahnelerden si­ne­ma­ya trans­fer ol­ma­ya ha­zır­la­nan bir baş­ka isim ise Em­re Ay­dın. Mus­ta­fa Ce­ce­li­ ve Ati­ye­'nin kliplerini yöneten Aydın, ''Çok ya­kın­da uzun met­raj bir film çe­ke­ce­ği­m'' dedi.

 

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Mah­sun Kır­mı­zı­gül, ilk fil­mi Be­yaz Me­le­k'i çe­ker­ken eleş­ti­ri ok­la­rı­nın he­de­fi ol­muş­tu. An­cak film viz­yo­na gir­dik­ten son­ra eleş­ti­ri­ler ye­ri­ni öv­gü­ye bı­rak­tı. Si­ne­ma­da yo­lu­na de­vam eden sa­nat­çı, Gü­ne­şi Gör­dü­m, Ge­ce­nin Ka­nat­la­rı­ ve New Yor­k’­ta Beş Mi­na­re film­le­ri­ni art ar­da çek­ti. Şim­di­ler­de ise Mu­ci­ze­ isim­li ye­ni fil­mi­nin çe­kim­le­ri­ne de­vam edi­yor.

 

ÖZCAN DENiZ

Öz­can De­niz, 1993’te dil­le­re pe­le­senk olan şar­kı­la­rıy­la şöhret ba­sa­mak­la­rını tır­ma­nır­ken bir yan­dan da si­ne­ma­ya göz kır­pı­yor­du. De­niz, al­büm­den son­ra birçok dizi ve filmde rol aldı. İlk yönetmenlik deneyimini 2011 yı­lın­da Ya Son­ra­ fil­mi­yle yaşadı. Bir yıl son­ra E­vim Sen­si­n'i çekti. 2013 yapımı Su ve Ate­ş ise halen vizyonda.[reklam]

İBRAHİM TATLISES

Ka­ri­ye­ri bo­yun­ca 30'u aş­kın film­de oy­na­yan İbrahim Tat­lı­ses, bu film­le­ri bir ço­ğu­na yö­net­men ola­rak im­za at­tı. Ünlü sanatçı uzun süre ayrı kaldığı setlere olan özlemini 'Si­ne­ma has­ta­lık­tı­r' sözleriyle di­le ge­tir­di.

 

FERDİ TAYFUR

Ata De­mi­re­r'e hi­ka­ye­si­ni çal­dı­ğı­nı id­di­a ede­rek da­va açan Fer­di Tay­fur, 80'li yıl­lar­da rol al­dı­ğı bir­çok film­de yö­net­men kol­tu­ğu­na da otur­du. 6 fil­mini yöneten Tay­fur, şu sı­ra­lar mem­le­ke­ti Ada­na­’da ye­ni fil­mi için çalışıyor.

 

ORHAN GENCEBAY

Bu­gü­ne ka­dar 35 film­de oy­na­yan Or­han Gen­ce­bay, ilk yönetmenliğini 2014'te yapacak. Gen­ce­bay, yöneteceği sinema filmine senarist ve oyun­cu ola­rak da imza atacak.

 

EMRAH

Em­rah, ka­ri­ye­ri bo­yun­ca 20 film­de oy­na­dı. Şarkıcı, ilk yönetmenlik denemesini geçtiğimiz yıl tö­re ci­na­yet­le­rini anlattığı 'Gelmeyen Bahar' isimli filmle yaptı.

 

 

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÜNLÜLERİN LİSTESİ BURADA!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat