Televizyonun yıldızları beyaz perdede tutunamıyor!

Beyazcamın yıldızları beyazperde de tutunamadı!

resim yok
17 Şubat 2014 - 10:45
Magazin

Beyazcamın yıldızları beyazperde de tutunamadı!


Türk sinema tarihinin en parlak döneminin yaşandığı son yıllarda televizyonun vazgeçilmez isimleri gişede büyük hayal kırıklığı yaşattı.

 

Televizyon izleyicisini ekran başına bağlayan isimler, aynı izleyiciyi sinema salonuna getiremedi.

 

BEREN SAAT

Benim Dünyam-1 milyon 381 bin

Haftalık 55 bin liralık kazancıyla 'en çok kazanan oyuncular' listesinde yer alan Beren Saat, Uğur Yücel'in yönettiği 'Benim Dünyam' filmiyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

 

Yücel'in ''En az 6 milyon gişe bekliyorum'' dediği film sadece 1 milyon 381 bin 731 kişi tarafından izlendi. Beren Saat'in daha önce rol aldığı 'Gecenin Kanatları' filmi 341 bin, 'Güz Sancısı' ise 576 bin kişi tarafından izlenmişti.

 

TOLGAHAN SAYIŞMAN

Sürgün-41 bin 823

Geç­ti­ği­miz haf­ta fi­nal ya­pan 'La­le Dev­ri­' di­zi­siy­le 4 se­zon­dur ek­ra­na ge­len Tol­ga­han Sa­yış­man, yaz ay­la­rın­da 'Sür­gü­n' isim­li film için ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­ti.

 

Saa­det Işıl Ak­so­y'la bir­lik­te oy­na­yan Sa­yış­man da bir­çok mes­lek­ta­şı gi­bi gi­şe­de bü­yük ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­dı. Di­zi­den bö­lüm ba­şı 40 bin li­ra alan Sa­yış­ma­n'ın fil­mi, 41 bin 823 kişi ta­ra­fın­dan iz­len­di.

 

ÖZGÜ NAMAL

Bu İşte Bir Yalnızlık Var- 246 bin 521

Öz­gü Na­mal, ek­ran­daki ba­şa­rısınıı si­ne­ma­da ya­ka­la­ya­ma­dı. 'Mer­ma­met' di­zi­sin­den bö­lüm ba­şı 35 bin li­ra alan Na­ma­l'­ın baş­ro­lü­nü En­gin Al­tan Düz­ya­ta­n'la oy­na­dı­ğı 'Bu İş­te Bir Yal­nız­lık Var' isim­li si­ne­ma fil­mi viz­yo­na gir­di­ği ara­lık ayın­dan bu ya­na sa­de­ce 246.521 ki­şi ta­ra­fın­dan iz­len­di.

 

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Yüreğine Sor-146 bin 365

Di­zi­le­ri sa­de­ce Tür­ki­ye­'de de­ğil, Or­ta­do­ğu, Arap ül­ke­le­ri, Bal­kan­lar hat­ta Av­ru­pa'’da bi­le il­giy­le iz­le­nen Tu­ba Bü­yü­küs­tü­n'ün 2010 yı­lın­da baş­ro­lü­nü oy­na­dı­ğı 'Yü­re­ği­ne So­r' isim­li si­ne­ma fil­mi 146 bin 365 ki­şi ta­ra­fın­dan iz­len­di.[reklam]

Rol al­dı­ğı di­zi­den bö­lüm ba­şı 63 bin li­ra ala­ca­ğı­ id­di­a edi­len ün­lü oyun­cu sa­dık iz­le­yi­ci­si­ni si­ne­ma sa­lo­nu­na ge­tir­me­yi ba­şa­ra­ma­dı.

 

NURGÜL YEŞİLÇAY

Aşk Kırmızı-304 bin 490

Ay­nı se­zon­da iki fark­lı di­zi­de rol alan Nur­gül Ye­şil­çay da be­yaz­ca­mın vaz­ge­çil­mez isim­le­ri­nin ba­şın­da ge­li­yor. An­cak o da si­ne­ma­da is­te­di­ği ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­ma­yan­lar­dan.

 

Rol al­dı­ğı di­zi­den bö­lüm ba­şı­na 35 bin li­ra al­dı­ğı ko­nu­şu­lan Ye­şil­ça­y'ın baş­ro­lü­nü oy­na­dı­ğı Os­man Sı­na­v'ın 'Aşk Kır­mı­zı' fil­mi 304 bin 490 gi­şe yap­tı.

 

MELTEM CUMBUL

Kadın İşi Banka Soygunu-95 bin 420

Muh­te­şem Yüz­yı­l'da­ki Fatma Sul­tan ka­rak­te­riy­le ek­ran­la­ra dö­nen Mel­tem Cum­bu­l'un 'Ka­dın İşi Ban­ka Soy­gu­nu' isim­li fil­mi gi­şe­de bü­yük ha­yal kı­rık­lı­ğı yaşadı. Es­ra Der­man­cı­oğ­lu, Fi­liz Ah­met ve Öz­ge Ulu­so­y'un da rol al­dı­ğı fil­mi 95 bin 420 ki­şi iz­le­di.

 

 

'İNTİKAM' SETİNDE FİNALE DOĞRU NELER OLUYOR? DETAYLAR BURADA!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları