Yılmaz Erdoğan'ın yeni filminin detayları ortaya çıktı!

Yılmaz Erdoğan'ın sır gibi sakladığı yeni filminin detayları ortaya çıktı.

resim yok
13 Kasım 2013 - 10:08
Magazin

Yılmaz Erdoğan'ın sır gibi sakladığı yeni filminin detayları ortaya çıktı.

 

İşte detaylar:

 

KONUSU

Erdoğan, Almanya'da yaşanan gerçek bir hikayeden yola çıkarak Berlin Duvarı'nı konu alacak.

 

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Ya­zıp yö­net­ti­ği 'Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı­' fil­miy­le Os­car ada­yı ol­mak için yo­ğun bir ça­lış­ma tem­po­sun­da olan Yıl­maz Er­do­ğan, bir yan­dan da ye­ni çe­ke­ce­ği fil­mi için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı.

 

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Bu­gü­ne ka­dar çek­ti­ği film­ler­le Türk Si­ne­ma­sı­'na fark­lı bir so­luk ge­ti­ren Er­do­ğa­n'ın ye­ni fil­miy­le il­gi­li de­tay­lar da or­ta­ya çık­ma­ya baş­la­dı.

Yıl­maz Er­do­ğan, ye­ni fil­min­de 1961 yı­lın­da ya­pı­la­rak Ber­li­n'i iki­ye ayı­ran an­cak 1989 yı­lın­da yı­kı­lan 'Ber­lin Du­va­rı­'nı ko­nu ala­cak.

 

TÜRK-ALMAN ORTAKLIĞI

Al­man­ya­'da ya­şa­nan ger­çek bir hi­ka­ye­den yo­la çı­kı­la­rak çe­ki­le­cek olan film, Türk-Al­man or­tak ya­pı­mı ola­cak.

 

ÇEKİMLER 2014'TE BAŞLAYACAK

Çe­kim­le­ri­nin bir bö­lü­mü Al­man­ya­'da ger­çek­le­şe­cek olan fil­me 2014'te baş­la­na­cak.[reklam]

YÜKSEK BÜTÇELİ

'Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı' fil­mi için 10 mil­yon li­ra har­ca­yan Er­do­ğa­n'ın ye­ni fil­mi­nin de di­ğer­le­ri gi­bi yük­sek büt­çe­li ola­ca­ğı ko­nu­şu­lu­yor.

 

OYUNCU KADROSU?

Ol­duk­ça id­di­alı olan fil­min oyun­cu kad­ro­su ise he­nüz net­leş­me­di.

 

''OYUNCULAR HEP MEŞGUL''

Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı fil­mi­nin özel gös­te­rim­le­ri­ için Los An­ge­le­s'ta bu­lu­nan Er­do­ğan;

 

''Tür­ki­ye­'de te­le­viz­yon en­düs­tri­si iyi gi­di­yor ama bu si­ne­ma için çok iyi de­ğil çün­kü ak­tör­ler her za­man meş­gul olu­yo­r'' dedi.

 

 

ÜNLÜ KOMEDYENLERİN TWITTER REKABETİNDE KİM ÖNDE?

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat