Serenay Sarıkaya'dan meslektaşlarını kızdıracak açıklama!

Serenay Sarıkaya halinden gayet memnun!

Serenay Sarıkaya'dan meslektaşlarını kızdıracak açıklama!
resim yok Editör paylaştı
21 Nisan 2014
Magazin

Ekranların güzel yüzü Serenay Sarıkaya halinden gayet memnun!

Serenay Sarıkaya: ''Çalıştıkça mutlu oluyorum...''

Sarıkaya, dizi setlerindeki çalışma saatlerini eleştiren birçok meslektaşının aksine; ''Sette yoruluyorum ama ne kadar çalışırsam o kadar mutlu oluyorum'' dedi.

 

ÇARPICI AÇIKLAMALAR!

Son dö­nem­de rol al­dı­ğı di­zi­le­rin ya­nı sı­ra ün­lü mar­ka­la­rın ara­nı­lan reklam yü­zü olan Se­re­nay Sa­rı­ka­ya çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı.

 

HİÇ ŞİKAYETÇİ DEĞİL!

Üç se­zon yer al­dı­ğı La­le Dev­ri di­zi­sin­den ay­rıl­dık­tan son­ra bir sü­re di­zi­le­re ara ve­ren Sa­rı­ka­ya, bu ne­den­le yo­ğun­luk­tan hiç şi­ka­yet et­me­di­ği­ni söy­le­di.

Star TV'nin Cuma günlerine damga vuran The O.C. uyarlaması gençlik dizisi Med­Ce­zir'in yıl­dı­zı;

 

''YOĞUNLUĞU HER ZAMAN...''

''Ça­lış­ma­ya 8 ay ara ver­di­ğim için yo­ğun­lu­ğa aç ha­le gel­miş­tim. Ne ka­dar ça­lı­şır­sam o ka­dar mut­lu olan bir in­sa­nım.

Za­man za­man çe­kim­ler­den do­la­yı uy­ku­suz kal­dı­ğım olu­yor. Çün­kü haf­ta­nın 5 gü­nü ça­lı­şı­yo­rum.[reklam]

Ama hiç abart­mı­yo­rum, se­te çok mut­lu ve he­ye­can­lı gi­di­yo­rum. Yo­ğun­lu­ğu her za­man sev­mi­şim­di­r'' di­ye ko­nuş­tu.

 

''PO­PÜ­LER OL­MAK GÜ­ZEL''

Yo­ğun ça­lış­ma tem­po­sun­dan do­la­yı ça­lış­ma­dı­ğı gün­ler­de ken­di­ni yor­ma­ma­ya özen gös­ter­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Sa­rı­ka­ya;

''İ­zin gün­le­rim­de be­ni yor­ma­ya­cak, yüz­me ve yo­ga gi­bi sa­kin spor­la­rı ter­cih edi­yo­rum.

Evim­de pi­la­tes to­pum, kum tor­ba­la­rım ve ağır­lık­la­rım var. On­lar­la ça­lış­mak be­ni ra­hat­la­tı­yo­r” şek­lin­de ko­nuş­tu.

 

''FEDAKARLIK...''

Po­pü­ler ol­ma­yı sev­di­ği­ni de söy­le­yen Sa­rı­ka­ya, ''Böy­le bir mes­le­ği seç­tiy­se­niz, ha­ya­tı­nız­da ba­zı fe­da­kar­lık­lar yap­ma­nız ge­re­ki­yo­r'' de­di.

 

 

SERENAY SARIKAYA 750 BİNİ İŞTE BÖYLE KAPTI! DETAYLAR!

Kaynak: Bugün

facebook yorumları

haber yorumları

resim yok
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat