Kıvanç Tatlıtuğ diyet yüzünden sağlığından oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ'un protein diyeti karaciğerini bozdu!

resim yok
04 Şubat 2014 - 09:38
Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ'un protein diyeti karaciğerini bozdu!

Protein diyeti Kıvanç Tatlıtuğ'un başını derde soktu.

Ünlü oyuncu uyku apnesi şikayetiyle doktora gidince asıl sorunun karaciğerinde olduğunu öğrendi.

 

BESLENME PROGRAMI DEĞİŞTİ

Tedavi olmaya başlayan Tatlıtuğ'un beslenme programı değiştirildi.

 

AĞIR HASAR

Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ'un form­da ka­la­bil­mek ve kas­lı bir vü­cu­da sa­hip ol­mak için gir­di­ği prote­in di­ye­ti, ka­ra­ci­ğe­rin­de ağır ha­sa­ra se­bep ol­du.

Sı­kı bir şe­kil­de spor ya­pan ün­lü oyun­cu­nun, gün­de bir ki­lo et yi­yip, pro­te­in to­zu içmesi ba­şı­na dert aç­tı.

Tat­lı­tuğ baş­rol­le­rin­de oy­na­dı­ğı Ke­le­be­ğin Rü­ya­sı ad­lı film için 18 ki­lo ver­miş­ti.

 

TE­DA­Vİ­YE BAŞ­LA­DI     

Bir sü­re ön­ce uy­ku ap­ne­si şi­ka­ye­ti ile Ni­şan­ta­şı­'n­da bu­lu­nan bir kli­ni­ğe gi­den Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ'a, asıl so­ru­nu­nun ka­ra­ci­ğe­rin­de ol­du­ğu söy­len­di.

 

TEHLİKE SİNYALLERİ

Ya­pı­lan tet­kik ve tah­lil­ler­de ün­lü oyun­cu­nun ka­ra­ci­ğe­ri­nin teh­li­ke sin­yal­le­ri ver­di­ği an­la­şıl­dı.[reklam]

Aşı­rı miktarda ­protein ­yüklemesi sonucunda ­ka­ra­ci­ğe­ri ağır bir şe­kil­de ha­sar alan Tat­lı­tu­ğ’­un, te­da­vi­si­ne baş­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Ön­lem alın­maz­sa si­roz ola­ca­ğı söy­le­nen Tat­lı­tu­ğ'un bes­len­me prog­ra­mı ta­ma­men de­ğiş­ti­ril­di.

 

UZMANLAR UYARIYOR

Op. Dr. Ser­dar Er­kan pro­te­in to­zu­nun yan et­ki­le­ri­ni şöy­le açık­la­dı:

Aşı­rı mik­tar­da pro­te­in yük­le­nil­me­si so­nu­cun­da, vü­cut bu pro­te­ini de­po­la­ya­maz. Pro­te­in­ler par­ça­la­nır ve bu­nun so­nu­cun­da zehir­li bir mad­de olan amon­yak or­ta­ya çı­kar.

Amon­yak, hem ka­ra­ci­ğe­ri hem de bey­ni ağır bir şe­kil­de ha­sar­lan­dı­ra­bi­lir. İn­gi­liz Di­ye­tis­yen­ler Bir­li­ği ise  2013 Ka­sım ayın­da ya­yın­la­dık­la­rı ra­por­da: Pro­te­in ağır­lık­lı di­yet­lerin uzun va­de­de ka­ra­ci­ğer ve böb­rek fonk­si­yon­la­rın­da tah­ri­ba­ta yol aç­tı­ğı­na dik­kat çek­ti.

 

 

'KURT SEYİT VE ŞURA'NIN FRAGMANLARI BİLE YETİYOR! DETAYLAR BURADA!

üyeler ne diyor?

resim yok

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız..

:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat

facebook yorumları