Ünlülerin ölümcül tutkusu!

Ünlülerin ölümcül tutkusu!

resim yok
13 Ekim 2014 - 10:02
Magazin

Ünlülerin ölümcül tutkusu!

Ta­mer Ka­ra­dağ­lı­'nın mo­to­sik­le­tiy­le ölüm­den dön­me­si, ak­la hız tut­ku­nu ün­lü­le­rin ya­şa­dı­ğı ka­za­la­rı ge­tir­di.

Hız tutkusu nedeniyle kaza geçiren bir çok ünlü bulunurken bazı isimler ise bu nedenle aramızdan ayrıldı.

 

ÜZÜCÜ KAZALAR, ÜZÜCÜ ÖLÜMLER...

Serdar Ortaç, Okan Bayülgen ve İlker Aksum gi­bi mo­to­sik­let tut­kun­la­rı bir an­lık dikkatsizlik so­nu­cu ka­za ge­çir­di. An­cak on­lar ka­dar şans­lı ol­ma­yan müzisyen Uzay Heparı ve oyuncu Onur Bayraktar ise hayatlarının baharında yaşama veda etti.

Mo­to­sik­let tut­ku­nu Tamer Karadağlı ön­ce­ki gün İz­ni­k'te ka­za ge­çir­di. İki el bi­le­ğin­de kı­rık olan Ka­ra­dağ­lı, İs­tan­bu­l'a ge­ti­ril­di ve ame­li­yat edil­di. Ka­ra­dağ­lı­'nın dok­to­ru, ün­lü oyun­cu­nun sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu­nu ve 2 gün son­ra ta­bur­cu edi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ka­za­nın top­la­nan zey­tin­ler­den sı­zan yağ­la­rın yo­la ak­ma­sı ne­de­niy­le ger­çek­leş­ti­ği or­ta­ya çı­ktı.

 

UCUZ AT­LAT­TI

Oyun­cu Öykü Çelik 'Dar­be' ad­lı si­ne­ma fil­mi­nin çe­kim­le­rin­de mo­to­sik­let ka­za­sı ge­çir­di. Çe­kim­ler sı­ra­sın­da hız tutkusuna yenilen Çelik, bir anda gaza basınca mo­to­sik­let­ten dü­şe­rek be­lin­den ve ko­lun­dan ya­ra­lan­dı. Acil ola­rak has­te­ne­ye kal­dı­rı­lan oyun­cu­nun ko­lun­da ve vü­cu­du­nun ba­zı yer­le­rin­de sıy­rık­lar oluş­tu.

 

KALDIRIMA ÇARPTI

Oyun­cu İlker Aksum, geç­ti­ği­miz yaz Be­be­k'­te ölüm­den dön­dü. Tra­fi­ği kon­trol et­me­den ha­re­ket eden Ak­sum, halk oto­bü­sü­nün önü­ne çı­kın­ca şo­fö­rün ani fre­niy­le çar­pış­ma­dan son an­da kur­tul­du. Ak­sum, kal­dı­rı­ma çar­pa­rak du­ra­bil­di.[reklam]

TÖVBE ETTİ

Be­be­k'­te mo­to­sik­le­tiy­le bir oto­mo­bi­le çar­pan Serdar Ortaç'ın yü­zü gö­zü ya­ra be­re için­de kal­dı. Olay­dan son­ra çok korkan eşi Chlo­e'den ve­to yi­yen ün­lü sanatçı, mo­to­sik­let tut­ku­su­na ve­da et­ti.

 

HENÜZ 25 YAŞINDAYDI

Ünlü müzisyen Uzay Heparı 31 Mayıs 1994 tarihinde motosikletiyle, yolun ortasında bozulduğu için duran bir araca çarparak trafik kazası geçirdi. Bir süre komada kaldıktan sonra henüz 25 yaşında hayatını kaybetti. Çarptığı aracın sahibinin de tiyatrocu Demet Akbağ olması olayı daha da trajik bir hale getirdi.

 

ACUN ILI­CA­LI

Acun Ilıcalı ölümden döndüğü motosiklet kazasını şöyle an­lat­tı: ''A­ile­mi  kay­be­dince ha­ya­tın an­lam­sız ol­du­ğu­nu düşünüp, mo­to­sik­let al­dım. Son­ra bü­yük bir ka­za ge­çir­dim. Sol ko­lum kı­rıl­dı ve 36 di­kiş­li bir ame­li­yat ge­çir­dim.''

 

OKAN BA­YÜL­GEN

Motosiklet tutkusuyla bilinen Okan Ba­yül­gen, önceki yaz, Eti­ler'de hız ya­par­ken bü­yük bir ka­za­ya ne­den olu­yor­du. Bayülgen, önüne çıkan aracın ani fren yapmasıyla ölümden döndü.

 

ONUR BAY­RAK­TAR

Genç oyuncu Onur Bay­rak­tar, 2010 yı­lın­da mo­to­sik­le­tiy­le ge­çir­di­ği tra­fik ka­za­sın­da ya­şa­mı­nı yi­tir­di.

 

 

TAMER KARADAĞLI MOTOSİKLET KAZASI GEÇİRDİ!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat