Yargıtay'dan ünlüler lehine karar çıktı!

Yargıtay, sanatçı Sezen Aksu'nun mayolu fotoğraflarını izinsiz yayımlayarak haber yapan gazetecinin beraatına hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

resim yok
26 Eylül 2013 - 10:05
Magazin

Yargıtay, sanatçı Sezen Aksu'nun mayolu fotoğraflarını izinsiz yayımlayarak haber yapan gazetecinin beraatına hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

 

Se­zen Ak­su, Bod­ru­m’­da özel tek­ne­sin­de ta­til ya­par­ken izin­siz ola­rak ma­yo­lu fo­toğ­raf­la­rı­nı çe­kip ha­ber ya­pan ga­ze­te­ci­ye, ‘ö­zel ha­ya­tın giz­li­li­ği­ni ih­la­l’ su­çun­dan da­va aç­mış­tı.

Ye­rel mah­ke­me hal­ka mal ol­muş ki­şi­le­rin ev­le­ri dı­şın­da  gö­rü­le­bi­le­cek yer­ler­de çe­kil­miş fo­toğ­raf­la­rı­nın ya­yın­lan­ma­sı­nın özel ha­ya­tın giz­li­li­ği­ni ih­lal et­me­ye­ce­ği­ni be­lir­tip, sa­nı­ğın be­ra­ati­ne hük­met­miş­ti.

Ka­ra­rın tem­yiz edil­me­si üze­ri­ne dos­ya­yı in­ce­le­yen Yar­gı­tay 12. Ce­za  Da­ire­si, ye­rel mah­ke­me­nin ka­ra­rı­nı boz­du.

Ka­rar­da, ki­şi­nin bil­gi­si ve iz­ni ol­ma­dan ya­pı­lan ha­be­rin top­lu­mun bil­gi­len­di­ril­me­si ve ha­ber al­ma hak­kı kap­sa­mı­na gir­me­di­ği  be­lir­til­di.

 

SINIRLAR AŞILMIŞ

Sezen Aksu'nun tatilini geçirdiği Bodrum'da, toplumun denetiminden uzaklaştığı bir tekne içerisinde, üzerinde mayosu olduğu ve ayakta durduğu sırada, rızası olmadan ve farkına varmadan fotoğrafının çekilip, bir gazetede magazin haberleri içerikli köşe hazırlayan sanık tarafından bilgisi ve izni olmadan yayımlandığı anlatılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuya mal olmuş mağdurenin, toplumun bilgilendirilmesi ve haber alma hakkı kapsamına giren özel yaşam alanına dahil olmayan, mesleki faaliyeti içerisinde de yer almayan bir konuda, ailesi ve yakın çevresiyle geçirdiği tatil hakkında, okuyucuya bilgi aktarılarak, fiziksel mahremiyetine ilişkin fotoğrafının çekilip, yayınlanmasında kamu yararı bulunmaması nedeniyle eylemi hukuka uygun kılan basının haber verme hakkı sınırlarının aşıldığı gözetilmemiştir."

 

AÇIKÇA RIZA GÖSTERMEMİŞ

Haberde yer alan "tatilinin ilk gününde Yalıçiftlikte mayo ile teknede yakalandı" ifadesinden ve bulunduğu hal ve koşullardan çekimin gizlice yapıldığı ve Aksu'nun mevcut haliyle görüntülerinin kaydedilmesi ve yayınlanmasına açıkça rıza göstermediğinin anlaşılacağı vurgulanan kararda ancak yerel mahkemenin bu durumu dikkate alınmadığına işaret edildi.[reklam]

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Toplumun gereksiz merak duygularının tatminini yeterli görüp, özel yaşamı salt mekana indirgeyerek, kamuya mal olmuş kişilerin konutları dışında özel hayatlarının bulunmadığı sonucunu doğuracak biçimde, 'Şikayetçinin ünlü bir sanatçı olup halk tarafından ve dolayısıyla medya tarafından yaşantısının merak edildiği, sanatçıların, politikacıların ve halka mal olmuş diğer kişilerin evleri dışında görülebilecek yerlerde çekilmiş fotoğraflarının yayınlanmasının özel hayatın gizliliğini ihlal teşkil etmeyeceği, sanatçının fotoğrafının çekildiği tekne özel olmasına rağmen dışarıdan görülebilecek bir yerinde bulunduğu sırada fotoğrafının çekildiği ve yayınlandığı' şeklindeki yasal olmayan gerekçelere dayalı olarak, sanığın beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."

 

AĞIR CEZA GELİYOR

AB­D’­nin Ka­li­for­ni­ya eya­le­tin­de de ün­lü­le­rin ço­cuk­la­rı­nın fo­toğ­raf ve­ya gö­rün­tü­le­ri­ni izin­siz çe­ken­le­re ağır pa­ra ve ha­pis ce­za­sı ge­li­yor. Hollywood yıldızları Halle Berry ve Jennifer Garner gibi ünlülerin desteklediği yasa, Kaliforniya Valisi Jerry Brown tarafından imzalandı. Buna göre paparaziler dahil ünlülerin çocuklarının fotoğraf ve görüntülerini izin almadan çekenler, 1 yıla kadar hapis ve 10 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabilecek.

 

Yasa, Ocak ayında yürürlüğe girecek. Kaliforniya'daki bazı basın kuruluşları ise söz konusu kanuna karşı çıkıyor.

 

 

ÜNLÜ OYUNCUDAN İTİRAZ DAVASI YOLDA! İŞTE DETAYLAR!

Aşağıdaki bağlantıdan Diziler instagram hesabını takibe alarak güncel dizi haberlerini instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

@diziler

üyeler ne diyor?

resim yok
:-) :) :o) :c) :^) :-D :-( :-9 ;-) :-P :-p :-Þ :-b :-O :-/ :-X :-# :'( B-) 8-) :-\ ;*( :-* :] :> =] =) 8) :} :D 8D XD xD =D :( :< :[ :{ =( ;) ;] ;D :P :p =P =p :b :O 8O :/ =/ :S :# :X B) O:)
Kapat